ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXIII/257/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 49/3 położonej w obrębie Bisztynek Kolonia.
Nr aktu prawnego
XXXIII/256/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
Nr aktu prawnego
XXXIII/255/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Sątopach poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
XXXIII/254/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę rodzaju miejscowości Winiec.
Nr aktu prawnego
XXXIII/253/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
39/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.
Nr aktu prawnego
38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Wspieramy rodzinę” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wspieramy rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej 28.07.2021 roku, Aneks z 2.11.2021 roku.
Nr aktu prawnego
37/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu remontów lokali i budynków stanowiących własność Gminy Bisztynek na rok 2022.
Nr aktu prawnego
36/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnego Komitetu Pomocy Ukrainie.
Nr aktu prawnego
35/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji