ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacja Publiczna oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja publiczna oraz ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. rok 2022, poz. 902 z późn. zm.) Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.
Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. rok 2022, poz. 902 z późn. zm.)

Ponowne wykorzystanie informacji

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641)
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. rok 2022, poz. 1634 z późn. zm.)
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się do podmiotu zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3.  będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.  
Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2. 
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony:

 1. elektronicznie – na adres email Urzędu Miejskiego w Bisztynku
 2. elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP
 3. listownie na adres: Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:

 1. Obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych na stronie Urzędu Miejskiego w Bisztynku

Urząd Miejski w Bisztynku:
 1. może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
 2. może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. rok 2022, poz. 2509 z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. rok 2021,poz. 386 z późn. zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
 3. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronach www i BIP https://bip.bisztynek.pl/ (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m. in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony prawa do prywatności, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicy przedsiębiorcy).
Urząd Miejski w Bisztynku nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 W niektórych przypadkach Urząd Miejski w Bisztynku może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Terminy

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznych rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jednakże w sytuacjach skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy (w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku). Natomiast w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wnioskodawca ma wówczas 7 dni od otrzymania wezwania na usunięcie braków, w przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu od oferty.
 Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miejski w Bisztynku o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Bisztynka, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez Burmistrza Bisztynka decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2022. poz. 2000 z późn. zm.).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. rok 2023, poz. 259, z późn. zm.), z tym, że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kobryń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-06 13:56:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-06 13:56:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-06 13:57:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »