ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DECYZJA ŚRODOWISKOWA - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIADrukuj informacjęSprawa: DECYZJA ŚRODOWISKOWA - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Szczegóły informacji

DECYZJA ŚRODOWISKOWA - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:30:01

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Lewandowski Władysław

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku ul. Kościuszki 2 pok. Nr 2

Telefon kontaktowy

89 521-64-16

Adres e-mail

ugrolnybisztynek @wp.pl

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku.
2. Wszczęcie postępowania.
3. Wystąpienie do właściwych organów o opinię w sprawie raportu oddziaływania na środowisko.
4. Wydanie postanowienia dotyczącego konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
5. Wystąpienie do właściwych organów o uzgodnienie warunków decyzji środowiskowej.
6. Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Bisztynku ul. Kościuszki 2 pok. Nr 2

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek.
2. Wymagane dokumenty (w 3 egzemplarzach):
1) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie,
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko */ informacje zawierające niżej wymienione dane:
- rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
- powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szata roślinną,
- rodzaj technologii,
- ewentualne warianty przedsięwzięcia,
- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
- rozwiązania chroniące środowisko,
- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
- możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko,
- o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 § 3 KPA – do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. Jednak do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzyskanie opinii i uzgodnień innych organów), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art.35 § 5 KPA).

Opłaty

205 zł w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Wadowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Władysław Lewandowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 13:08:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 10:30:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-28 10:29:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony