ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVIII/125/12Drukuj informacjęAkt prawny: XVIII/125/12

Szczegóły informacji

XVIII/125/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2013-03-12

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2013 nr pozycja 1051, opublikowano dnia: 2013-02-28

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2013 r.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.059.759,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19.525.384,39 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.534.375,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.320.966,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.548.201,11 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.772.765,20 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.772.765,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków ochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.102.150,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 738.793,08 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.774.375,00 zł, rozchody w wysokości 3.513.168,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.234.375,00 zł.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
1) dochody w wysokości 30.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł.
§ 8. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 180.830,73 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 180.830,73 zł – zgodnie
z załącznikiem nr 8.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 20.500,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 46.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 46.000,00 zł.
§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

  • U_XVIII-125-12 (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-01-13 18:37:36 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-13 | UCHWAŁA NR XVIII/125/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 27 grudnia 2012 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2013 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-13 18:36:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-13 18:37:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-11 15:07:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony