ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVIII/123/12Drukuj informacjęAkt prawny: XVIII/123/12

Szczegóły informacji

XVIII/123/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2013-02-05

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-12-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2013 nr pozycja 372, opublikowano dnia: 2013-01-22

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 t.j.)

Treść:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:
1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości;
2) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny – papier, odpady wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji i zielone – w każdej ilości;
3) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;
4) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty –
w każdej ilości.
2. Odbiorowi podlegają tylko te odpady, które zostały przygotowane i wystawione prawidłowo, w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
3. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek, zostaną odebrane jako odpady zmieszane.
§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wielorodzinnej, zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
3) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji według zaistniałej potrzeby opróżnienia
pojemników;
4) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji według zaistniałej potrzeby opróżnienia pojemników;
5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w roku według harmonogramu oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy;
6) Przeterminowane leki odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w roku według harmonogramu oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego
pracy, a także w wyznaczonych aptekach w godzinach ich pracy;
7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia oraz zużyte opony odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w roku według harmonogramu oraz na bieżąco
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy, a także w punktach ich sprzedaży w godzinach ich pracy;
8) Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, odbierane
będą od właścicieli nieruchomości raz w roku oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy. Odpady nie spełniające tej definicji odbierane będą na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady za dodatkową opłatą.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie;
2) niezależnie od częstotliwości opróżniania określonej w pkt 1, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie lub według potrzeb. Nie można dopuszczać do przepełnienia się pojemników na odpady;
4) w przypadku podmiotów handlowo - usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów;
3. Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Bisztynek zawrze umowę po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2012. poz.391 t.j.);
4. Odbieranie odpadów, o którym mowa w ust. 1 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, a w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym;
5. Harmonogram zostanie przekazany właścicielom nieruchomości, z których odbiór odpadów ma być dokonywany oraz będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 3, 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

Załączniki

  • U_XVIII-123-12 (PDF, 76.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-01-13 18:27:01 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-13 | UCHWAŁA NR XVIII/123/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 27 grudnia 2012 r. - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Porydzaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Porydzaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-13 18:25:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-13 18:27:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11 08:57:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony