ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/48/11Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/48/11

Szczegóły informacji

VIII/48/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2011-10-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-10-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 200 pozycja 2916, opublikowano dnia: 2011-12-16

Tytuł aktu:

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Bisztynka.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777)

Treść:

§ 1. Ustala się zasady wnoszenia przez Burmistrza Bisztynka wkładów celem objęcia z tego tytułu udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy i Miasta Bisztynek.
1. Celem podjęcia inicjatywy jest prawidłowe funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Bisztynek oraz właściwe wykonywanie powierzonych im zadań.
2. Decyzje o przekazaniu środków pieniężnych z budżetu gminy w celu wniesienia dopłat, objęcia udziałów, bądź akcji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Planowania Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej, w związku
z koniecznością:
1)objęcia udziałów lub akcji nowoutworzonych spółek,
2)podwyższenia kapitału zakładowego spółek już istniejących,
3)pokrycia strat bilansowych spółki.
3. Niewydanie opinii, o której mowa wyżej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń i stanowi dla Burmistrza podstawę do przekazania środków pieniężnych z budżetu gminy w celu wniesienia dopłat, objęcia udziałów, bądź akcji, o których mowa w ust. 2.
4. Przekazanie środków pieniężnych w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2-3 następuje po podjęciu stosownych uchwał przez zgromadzenie wspólników.
5. Wysokość kwoty przeznaczonej na akcje i udziały ustalana jest corocznie w budżecie gminy.
6. Burmistrz Bisztynka w celach określonych w ust. 2 pkt 1-2 może przekazać również środki trwałe stanowiące składniki mienia komunalnego gminy, jako wkład niepieniężny (aport) w tym:
1)nieruchomości o wartości ustalonej w sposób określony w przepisie art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.),
2)przedmioty ruchome,
- stosując odpowiednio procedurę określoną w postanowieniach ustępów 2,3 i 4.
§ 2. Ustala się zasady cofania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych z udziałem Gminy i Miasta Bisztynek.
1. Decyzję o wycofaniu udziałów lub akcji w spółkach z udziałem Gminy i Miasta Bisztynek podejmuje w drodze zarządzenia Burmistrza Bisztynka po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Planowania Gospodarczego Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej.      2. Niewydanie opinii, o której mowa wyżej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń i stanowi dla Burmistrza podstawę do cofnięcia udziałów lub akcji, o których mowa w ust. 1.
3. Cofanie udziałów i akcji następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i umową(statutem) spółki.
§ 3. Ustala się zasady zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych z udziałem Gminy i Miasta Bisztynek.
1. Decyzję o zbyciu udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy i Miasta Bisztynek podejmuje w drodze zarządzenia Burmistrz Bisztynka po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Planowania Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej,
2. Niewydanie opinii, o której mowa wyżej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń i stanowi dla Burmistrza podstawę do zbycia udziałów lub akcji, o których mowa w ust. 1,
3. Zbycie udziałów lub akcji następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, stwierdzonych protokołem,
4. Tryb określony w ust. 3 nie ma zastosowania w przypadkach, gdy zbycie udziałów lub akcji następuje na podstawie przepisów ustawy - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz postanowień umowy lub statutu spółki, a także zbycie jednostkom samorządu terytorialnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

  • U_VIII-48-11 (PDF, 67.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-01-31 09:46:53 | Data wytworzenia informacji: 2012-01-31 | UCHWAŁA NR VIII/48/11 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 28 października 2011 r. - w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Bisztynka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-31 09:45:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-13 11:27:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-13 11:27:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony