ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXVI/227/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Czekający na publikację

Sesja: XXXVI/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 0000-00-00

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Tytuł aktu:

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Treść:

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym - od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy
uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane w całości lub w części. Terminy ich spłaty mogą być odraczane lub płatność tych należności może być rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
2. Przed udzieleniem ulg, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie dopuszczalności udzielenia ulgi.
§ 3. Z zastrzeżeniem art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Burmistrz Bisztynka lub kierownik jednostki organizacyjnej podległej Gminie Bisztynek, może nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.
§ 4. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadkach gdy:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi interes publiczny.
§ 5. 1. Na pisemny wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
2) należności mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, a w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.
2. Wniosek dłużnika powinien być należycie umotywowany, a w szczególności przedstawiać opis aktualnej sytuacji finansowej dłużnika oraz inne okoliczności istotne dla sprawy. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku. W przypadku stwierdzenia, że załączone do wniosku dokumenty nie potwierdzają okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi, wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać rodzaj wnioskowanej ulgi tj. umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty należności na raty oraz wskazanie własnych propozycji w sprawie wnioskowanej ulgi, a mianowicie:
- we wniosku o umorzenie należy wskazać czy wnioskodawca ubiega się o umorzenie całkowite czy częściowe, a w przypadku wniosku o umorzenie częściowe należy wskazać, o umorzenie jakiej części należności wnioskodawca się ubiega,
- we wniosku o odroczenie terminu spłaty należności należy wskazać datę odroczonego terminu spłaty należności,
- we wniosku o rozłożenie należności na raty należy wskazać proponowaną ilość rat, kwoty poszczególnych rat oraz terminy ich płatności.
4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w § 4, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 6. 1. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie, za okres od daty wpływu wniosku, do daty upływu terminów zapłaty, określonych przez organ przyznający ulgę.
2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki za opóźnienie liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania zapłaty.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, wierzyciel oznacza termin zapłaty pozostałej należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania przez dłużnika terminu jej zapłaty, natychmiast wymagalna staje się cała należność.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
5. Należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku ustalenia, że dowody na podstawie, których udzielono ulgi okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi.
§ 7. 1. Oświadczenie o udzieleniu ulgi musi być sporządzone w formie pisemnej, zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Może mieć ono formę jednostronnego oświadczenia woli podmiotu udzielającego ulgi lub umowy (porozumienia) zawartej z dłużnikiem.
2. Odmowa umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty, następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.
§ 8. 1. Do umarzania w całości lub części, odraczania terminów płatności, lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest:
1) Kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie art.2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.847).
2) Burmistrz – jeżeli wartość należności przekracza kwotę, o której mowa w punkcie 1.
2. Umorzenie należności przekraczającej 10-krotnie kwotę, o której mowa w ust.1 pkt 1 winno być każdorazowo poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej w Bisztynku właściwej ds. finansów.
§ 9. 1. Podmiot udzielający pomocy wymieniony w § 8, na wniosek zobowiązanego przedsiębiorcy, może udzielać określonych w § 5 ust. 1 ulg, w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek i jej jednostkom organizacyjnym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowiących pomoc publiczną w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UEC, Nr 115 z 9 maja 2008 r).
2. Przedsiębiorcy może zostać przyznana ulga w spłacie należności cywilnoprawnych mająca charakter pomocy de minimis, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) dochowanie wymogów określonych w § 2 i w § 5,
2) dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagań odpowiednio:
- rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352/1 z 24.12.2013 r.),
- rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352/9 z 24.12.2013 r.),
- rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L nr 190/45 z dnia 28.06.2014 r.),
3) przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w przepisach art. 37 ust 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) tj. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
4) przedstawienie przez wnioskodawcę informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53,poz. 311z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.Nr 121, poz. 810).
3. Ulgi przyznane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach, o których mowa w § 5 ust. 1 stanowią pomoc publiczną de minimis. W przypadku określonym w § 4 ust. 1 pkt 5 przyznana ulga może stanowić pomoc de minimis. Natomiast w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 pomoc de minimis nie wystąpi.
4. Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w ust. 2.
§ 10. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2020 r.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 12. Traci moc Uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną (Dz. U Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r. Nr 11, poz.167).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 13:04:49
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 13:58:13
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 13:58:13
Artykuł był wyświetlony: 532 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek