ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ORiBR.2110.1.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: ORiBR.2110.1.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. windykacji należności i obsługi kasy

Miejsce pracy: Bisztynek

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Finansowo-Księgowy

Data udostępnienia: 2022-05-09

Ogłoszono dnia: 2022-05-09

Termin składania dokumentów: 2022-05-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: ORiBR.2110.1.2022

Zlecający: Burmistrz Bisztynka

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
4. kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe.
b. Wymagania dodatkowe:
1.wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne,
2. nieposzlakowana opinia,
3. doświadczenie zawodowe – praca o charakterze administracyjno-biurowym w administracji publicznej minimum 2 lata,
4. znajomość ustaw:
- o finansach publicznych,
- ordynacja podatkowa,
- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- o rachunkowości
- o samorządzie gminnym,
- kodeks postępowania administracyjnego, 
- o ochronie danych osobowych, 
 - o dostępie do informacji publicznej, 
- kodeks cywilny,
5. obsługa komputera: biegła znajomość obsługi komputera  ( MS, Office, Excel) oraz obsługa urządzeń biurowych,
6. umiejętność: pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych, sprawnej organizacji prac,
7. predyspozycje osobowościowe: sumienność, systematyczność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez Urząd Miejski:
- ewidencja przypisów i odpisów,
- ewidencja wpłat i zwrotów,
- kontrola terminowości zobowiązań,
- likwidacja nadpłat,
- rozliczenia okresowe z wierzycielami i budżetem,
- rozliczenia i kontrola rachunkowa sołtysów i inkasentów,
- obliczanie wynagrodzeń sołtysów za inkaso.
2. W zakresie egzekucji:
a) wystawianie upomnień z tytułu podatków i opłat lokalnych za wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) wystawianie tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat lokalnych za wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kierowanie ich do organu egzekucyjnego,
c) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
d) wprowadzanie danych do rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych Gminy i Miasta Bisztynek z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 , 2, 4, 6, 9, 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie egzekucji,
e) bieżąca współpraca w zakresie egzekucji z Urzędami Skarbowymi, Komornikami Sądowymi i Sądami,
3. Prowadzenie kasy,
4. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat,
5. Inne doraźne prace zlecone przez Skarbnika Gminy i Miasta lub Burmistrza. 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
2. wymiar czasu pracy: 1 etat, przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu,
3. praca w siedzibie Urzędu, parter,
4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
5. bezpośredni kontakt z klientami,
6. drzwi wejściowe odpowiedniej szerokości, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych
7. w budynku brak windy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy,
7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-20 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw windykacji należności i obsługi kasy” osobiście w sekretariacie Urzędu ( pokój nr 10) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek (decyduje data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja  2022 r. do godz. 15.00.
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek (decyduje data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja  2022 r. do godz. 15.00.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.Urz. UE L 119 s.l) - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Bisztynku reprezentowany przez Burmistrza Bisztynka ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: marcin.konieczny@gptogatus.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko windykacji należności i obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do rozstrzygnięcia konkursu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przeprowadzonym konkursem.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne przy czym brak podania danych osobowych spowoduje, że nie będzie mogła Pani /mógł Pan wziąć udziału w naborze na stanowisko ds. windykacji należności i obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych kontaktowych spowoduje, że nie będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem w sprawach związanych z prowadzoną  rekrutacją.
 
 
* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Banach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-09 15:19:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Prościńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-09 15:30:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Prościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-01 12:03:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony