ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konkursy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-02 12:06:56 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Rodzaj i cel zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 37 000,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100). Wysokość środków planowanych na realizację zadania zleconego w ramach otwartego konkursu ofert może ulec zmianie.
 1. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:
 1. Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje zgodnie z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy oraz innych właściwych przepisów.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z art. 14 ustawy, wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. (Dz. U. rok 2018, poz.2057), zwanym dalej „rozporządzeniem”.
 3. Zadanie zlecane jest w formie powierzenia. Nie jest wymagany wkład własny finansowy i rzeczowy jako element kalkulacji przewidywanych kosztów zadania ( wkład ten nie będzie oceniany).
 4. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Bisztynka po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 6. Burmistrz Bisztynka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 7. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu.
 8. W zawartej z oferentem umowie zostaną uregulowane szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 10. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez wybranego oferenta w terminach ustalonych przez strony w umowie.
 11. W trakcie wykonywania zadania dopuszcza się przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi działaniami wynikającymi z harmonogramu tylko w zakresie kosztów merytorycznych w wysokości 15%.
 12. Wpłaty i opłaty adresatów ujęte w ofercie nie mogą ulec zwiększeniu.
 13. Realizując zadanie wyklucza się podwykonawstwo.
 14. Dopuszcza się zakup nagród za zajęcia pierwszych miejsc w organizowanych w ramach zadania konkursach tylko w formie nagród rzeczowych, pucharów, statuetek. Wyklucza się formę finansową, bony i karty podarunkowe.
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie należy wykonywać sukcesywnie w roku 2021- od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021r.
 2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej z wybranym oferentem.
 3. W trakcie wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji Burmistrz Bisztynka ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności, rzetelności oraz jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 1. Termin składania ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką oferenta z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek w terminie do 24.02.2021r. do godziny 9:00.
 2. Oferty należy sporządzić wg wzoru określonego w  Rozporządzeniu.
 3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy.
 4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
 1. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.02.2021r.
 2. Oferta musi zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania pochodzących z innych źródeł.
 1. Wymagane załączniki:
 • statut
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z wyszukiwarki KRS
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje osób realizujących zadanie
 1. Na etapie oceny formalnej odrzucone zostaną oferty: nie podpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu, wykraczające poza granice finansowe określone w ogłoszeniu, złożone na niewłaściwym formularzu, niekompletne.
 2. Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia ofert pod względem formalnym. W przypadku wystąpienia uchybień formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 4 dni licząc od dnia otrzymania drogą emailową wezwania. Brak dokonania uzupełnień we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 3. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
 4. Komisja konkursowa opiniuje wszystkie oferty.
 5. Przy ocenie ofert komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • możliwość zrealizowania zadania przez organizację lub podmiot zgłaszający ofertę , 1 punkt za każde zrealizowane zadanie o analogicznym charakterze. Pod uwagę brane będą ostatnie 2 lata. Maksymalnie można uzyskać 2 punkty,
 • przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania. Punktowana będzie zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu- przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Maksymalnie można uzyskać 2 punkty,
 • proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie, (wymagane jest ksero dokumentu potwierdzającego kwalifikacje osób realizujących zadanie)- 1 punkt za każdą osobę- maksymalnie można uzyskać 2 punkty,
 • analiza i ocena zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Ostatnie 2 lata rozliczone prawidłowo -1 punkt, rozliczone nieprawidłowo lub nierozliczone- 0 punktów,
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferent- 7 punktów.
 1. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
 2.  Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
 3. Po zapoznaniu się z ofertami, Komisja Konkursowa sporządza protokół z posiedzenia wraz  z przyznaną punktacją wg kryteriów określonych w rozdziale VI pkt 9.
 4. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bisztynka.
 5. Wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bisztynek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 6. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Bisztynek. W przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji, oferent decydujący się na zawarcie umowy zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bisztynku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, zaktualizowanej oferty lub poszczególnych pozycji (zgodnie z obowiązującym wzorem oferty).
 7.  Podmiot, któremu udzielona zostanie dotacja zobowiązany zostanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy.
VII. Informacja o wspieraniu zadań publicznych.
Na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:
 • W roku 2019 przeznaczono kwotę 36 000,00zł.
 • w roku 2020 przeznaczono kwotę 36 000,00zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kobryń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-02 11:58:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-02 12:06:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02 10:22:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony