ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia do 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:„Zimowe utrzymanie dróg gminnych – sezon 2022/2023”

Informacja ogłoszona dnia 2022-10-21 10:36:22 przez Justyna Kobryń

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych dla których Gmina Bisztynek jest Zarządcą, położonych na terenie Gminy Bisztynek w zakresie świadczenia usług odśnieżania.
Świadczenie usług odśnieżania, będących przedmiotem zamówienia, będzie odbywać się na podstawie telefonicznych zleceń jednostkowych poprzez powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności ich wykonania w wyznaczonym terminie.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego zlecenia usunięcia śliskości na jezdni i takim sprzętem musi dysponować Wykonawca. 
2) Zamówienie podzielone jest na trzy części:
- Zadanie I    - Rejon I odśnieżania obejmujący sołectwa: Troszkowo (Krzewina), Lądek, Prosity (Biegonity), Księżno, Wozławki, Sułowo (Winiec)
- Zadanie II    - Rejon II odśnieżania obejmujący sołectwa: Grzęda (Janowiec), Pleśno (Pleśnik), Wojkowo, Sątopy, Sątopy – Samulewo, Nowa Wieś Reszelska, Łędławki, Troksy  (Małdyty, Nisko, Niski Młyn)
- Zadanie III    - Rejon III odśnieżania obejmujący sołectwa: Unikowo, Dąbrowa, Bisztynek Kol. (Kokoszewo), Warmiany, Paluzy (Króle, Michałowo, Janowo)
 3) Zamawiający przewiduje, dla każdego zadania, nie więcej niż 200 maszynogodzin pracy w okresie na jaki została zawarta umowa. 
4) Zamówienie będzie realizowane na zasadzie zleceń jednostkowych po telefonicznym powiadomieniu przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności odśnieżania. Rozpoczęcie odśnieżania będzie realizowane w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od powiadomienia przez Zamawiającego. 
5) Za podstawę wykonania przedmiotu zamówienia w terminie uznaje się:
a) telefoniczne potwierdzenie przez Wykonawcę godziny rozpoczęcia i zakończenia usługi
b)dostarczenie przez Wykonawcę, w dniu następnym po wykonaniu usługi odśnieżania, karty pracy sprzętu zawierającej następujące dane: rodzaj sprzętu, godzinę rozpoczęcia pracy, godzinę zakończenia pracy, odśnieżany odcinek drogi z podaniem jej długości, imię i nazwisko kierowcy.
c) potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowości wykonania usługi wpisem na karcie pracy sprzętu lub karcie drogowej. 
6) Prawidłowe wykonanie usługi wymaga spełnienia następujących warunków:
1)a) ciąg drogi został odśnieżony zapewniając przejezdność i możliwość minięcia się dwóch pojazdów ,wykonywanie przedmiotu umowy nie spowodowało zasypania w obrębie skrzyżowań dróg i zjazdów.
2. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca przystępujący do zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dla każdego zadania, o którym mowa w  pkt 1 ust.2) dysponuje co najmniej 2 ciągnikami  o mocy min. 100 KM lub innym pojazdem o podobnych parametrach technicznych z pługiem odśnieżnym skośnym bądź strzałowym. Dysponuje jedną  piaskarką i mieszanką do usuwania śliskości pośniegowej dla trzech zadań wskazanych w pkt. 1 ust.2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa lub więcej zadań musi wykazać, że będzie dysponował dwoma pojazdami mechanicznymi na każdy rejon objęty zimowym utrzymaniem według załącznika nr 3 do zaproszenia. Niedopuszczalne jest wykazywanie dysponowania tym samym pojazdem mechanicznym (potencjałem technicznym) w innym rejonie za wyjątkiem  piaskarki
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:. do 15.04.2023r.
 4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena – 100%
4) W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców droga elektroniczną.
 5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
Cena ma być wyrażona cyfrowo i słownie oraz należy w nią wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
b) obowiązujący podatek VAT.Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
 6. Sposób, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
1) Oferta może obejmować całość zamówienia lub jego cześć, którą Wykonawca zamierza wykonywać i powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia
.2) Ofertę cenową należy przesłać w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2022r. do godz. 10.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego: Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, lub złożyć w sekretariacie (pok. nr 10- I piętro) siedziby Zamawiającego. Protokół z postępowania zostanie przesłany każdemu z oferentów drogą elektroniczną. 
7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu (przeprowadzającej postępowanie):Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela  Mariusz Drozdowski, tel. (89) 521-64-07, 698 613 350  e-mail: .  w godzinach pracy urzędu tj.7.15-15.15 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zadania, w całości bądź w części, bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Drozdowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-21 10:32:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-21 10:36:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 12:37:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony