ˆ

Koordynator do spraw dostępności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Bisztynek.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-25 14:37:02 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020r., poz. 1062 ) zarządzam co następuje:
§1.
Powołuję Pana Łukasza Hołowieszko na koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Bisztynek, zwanym dalej ,,Koordynatorem”.
§2.
Do zadań Koordynatora w szczególności należy:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3) monitorowanie działalności Burmistrza Bisztynka oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) przedstawienia Burmistrzowi Bisztynka bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań,
5) sporządzenie raportu zbiorczego o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§3.
Zobowiązuję:
1) pracowników Urzędu Miejskiego w Bisztynku do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek do realizacji obowiązków wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem.
§4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony