ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bisztynku przy ul. Grunwaldzkiej jako działka numer 237/3

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-01 08:57:49 przez Justyna Kobryń

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka      
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bisztynek, przeznaczonej pod zabudowę zgodną z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek, położonej w Bisztynku przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 1 miasta Bisztynek jako działka numer 237/3 o pow. 0,1373 ha.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Biskupcu księga wieczysta nr OL1B/00013261/1. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
W/w działka sklasyfikowana jest według użytków i klas gruntów: PsIII - 0,0992ha, RIVa – 0,0381ha.
Działka nr 237/3 stanowi teren o zmiennej wysokości, obniżający się w kierunku północno-zachodnim, ze skarpą w części północno-wschodniej, porośnięty roślinnością zieloną, krzewami i drzewami liściastymi oraz drzewami owocowymi. Na działce wzdłuż jej północno-zachodniej granicy zlokalizowany jest słup energetyczny. Przez teren działki wzdłuż jej północno-zachodniej granicy przebiega sieć telekomunikacyjna i napowietrzna linia elektroenergetyczna, w południowej części działki sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.
Infrastruktura: Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w bliskim zasięgu granic działki.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W celu zapewnienia nieruchomości stanowiącej działkę nr 237/3 dostępu do drogi publicznej ul. Grunwaldzkiej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 237/3, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 237/2, wydzieloną zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek, w którym to obszar działki nr 237/2 oznaczony jest symbolem 14 KDD – droga publiczna klasy dojazdowej.
Sprzedaż nieruchomości następuje według danych ewidencji gruntów oraz w aktualnym stanie zagospodarowania.
Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2053 z dnia 12 kwietnia 2019r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19MN, przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W ramach ustalonego przeznaczenia dopuszcza się lokalizację; usług zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa budowlanego, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania.
Cena wywoławcza
35.250,00 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)
Cena wywoławcza jest ceną netto i uwzględnia wartość opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.
Sprzedaż objęta jest podatkiem VAT liczonym w wysokości 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023r. o godz. 10-tej
w sali nr 14 Urzędu  Miejskiego w Bisztynku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 29 grudnia 2022r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku  numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 BNP Bank Paribas Polska S.A. wymagane wadium w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem „wadium, działka nr (należy podać nr działki)”. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 29 grudnia 2022r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu winni:  
 1. legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
 2. w przypadku uczestnictwa w przetargu i wykonywaniu czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:
a) osoby fizyczne – zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydrukowanej ze strony CEIDG,
b) osoby prawne – wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości – aktualność danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym winna być potwierdzona przez sąd rejestrowy najpóźniej na 3 miesiące przed datą przetargu;
 1. w przypadku uczestnictwa w przetargu przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z notarialnym poświadczonym podpisem, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy nr 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800;
 2. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, oraz z pisemnym oświadczeniem woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenia oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. 
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć:
 1. pisemne oświadczenia:
- że znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,
- o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu (pełną treścią ogłoszenia o przetargu) wraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 1. pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi wspólnie więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunków realizacji inwestycji:
 1. W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na istniejących mapach) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca dokona ich przeniesienia, po uprzednim uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Czynności te nabywca dokona własnym kosztem i staraniem. Gmina Bisztynek nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 2. Nabywca przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na koszt własny.
 3. W przypadku wystąpienia w granicach nabywanej działki drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca będzie mógł dokonać jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami; stosownie do przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 55) – wymagane jest wystąpienie o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego.
 4. Gmina Bisztynek nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na koszt własny.
 5. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i nie przysługują mu żadne roszczenia względem Gminy Bisztynek.
 6. W przypadku ewentualnej potrzeby wznowienia lub okazania granic nieruchomości nabywca ustali warunki tego wznowienie lub okazania granicy z wybranym przez siebie geodetą. Wznowienie lub okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Bisztynek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa cena osiągnięta w przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do zapłaty jednorazowo całej wymaganej ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z jej nabyciem.
Za termin zapłaty ceny nieruchomości uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. Zwrot wadium nastąpi na wskazane konto.
Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny nieruchomości w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Bisztynka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2017r. poz. 2278 z pózn.zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.
Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2021r., poz. 1899 z późn.zm.) upłynął 17 listopada 2022r. W terminie tym nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. 
Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.Dz.U. z 2021r., poz. 2213).
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok.8 tel. 89 521 64 17).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 08:56:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 08:57:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12 09:41:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony