ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku mieszkalnego przy alei Niepodległości 9 w Bisztynku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-13 10:01:25 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka
o g ł a s z a
 I przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku mieszkalnego przy alei Niepodległości 9 w Bisztynku, będącego własnością Gminy Bisztynek, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, korytarza o powierzchni użytkowej 51,70m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 6,50m2.  Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 291/1000 części w nieruchomości wspólnej obejmującej części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna numer 84 o powierzchni 0,0972 ha, obręb 1 miasta Bisztynek.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00007605/0.
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Gminę, innymi prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Do lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019r. (Dz.Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego, Nr 2053 a dnia 12 kwietnia 2019r.), nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem
3MN – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne – usługi, z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji usług w zakresie: myjni, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, logistyki i spedycji.
Cena wywoławcza 75.000,00 zł
Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2021r. poz. 685 z późn.zm.).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2022r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Bisztynku przy ul. Kościuszki 2, sala nr 14, l piętro.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 9 czerwca 2022r. wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku  numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 BNP PARIBAS Bank Polski S.A. wadium w wysokości 10.000,00zł (dziesięć tysięcy złotych) w pieniądzu z dopiskiem „wadium aleja Niepodległości 9/1”.
Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób przystępujących do przetargu.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 9 czerwca 2022r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani:  
  1. w przypadku osób fizycznych przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  2. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka, upoważniającym do działania na każdym etapie postępowania przetargowego i składania oświadczeń, w tym zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, bądź złożenie oświadczenia, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego,
  3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika osoby fizycznej –  przedłożyć komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł na rachunek bankowy nr 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800,
  4. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji przedłożyć  aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), umowę spółki, właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot (w przypadku kserokopii poświadczone notarialnie), dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia:
  1. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się:
- ze stanem faktycznym i prawnym lokalu,
- z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z przyjęciem jej bez zastrzeżeń.
  1. złożenie pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie lokalu, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.
Ceną nabycia lokalu będzie najwyższa osiągnięta cena. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
Uczestnik przetargu, która przetarg wygra zobowiązany będzie do zapłaty jednorazowo całej wymaganej ceny lokalu ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z jej nabyciem.
Za termin zapłaty ceny lokalu uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. Zwrot wadium nastąpi na wskazane konto.
Osoba ustalone w drodze przetargu na nabywcę lokalu zobowiązana będzie do udostępnienia przynależnej do lokalu piwnicy w celu odczytu, konserwacji, naprawy, wymiany głównego wodomierza wody stanowiącego opomiarowanie przyłącza wodociągowego do budynku.
Nabywca lokalu zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny lokalu w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, Burmistrz Bisztynka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2021r. poz. 2354 z pózn.zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu nabywca winien przedłożyć stosowne zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.
Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2021r., poz. 1899 z późn.zm.) upłynął 18 marca 2022r.  W terminie tym nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. 
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r., poz. 2213 z późn.zm.).
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok.8 tel. 89 521 64 17).
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z administratorem lokalu – Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Bisztynku tel. (89) 718 82 71 lub (89) 718 08 95.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony