ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na placach i ulicach gminnych oraz powiatowych w obrębie Miasta Bisztynek.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-02 13:28:36 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości i porządku na ulicach i placach będących ulicami powiatowymi  w obrębie Miasta Bisztynek o łącznej powierzchni 15 137,62 m2  tj. 9,244 km oraz konserwacji i opróżniania ulicznych koszy na śmieci.
2. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Wykazie ulic stanowiącym załącznik nr 2  do Zaproszenia.
3. Przez bieżące utrzymanie czystości i porządku należy rozumieć spełnienie wymogów zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), a w szczególności:
1) oczyszczanie z błota, piasku, śmieci, liści oraz innych zanieczyszczeń chodników, jezdni, placów  wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia, oczyszczanie należy wykonywać na szerokości 1 m od krawędzi jezdni, zaś chodników na całej ich szerokości.
2) oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota pośniegowego, a w przypadku wystąpienia śliskości zimowej, posypywanie piaskiem oraz środkami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, chodników, jezdni i placów wymienionych  w wykazie stanowiącym załącznik nr 2  do Zaproszenia.
4. Przez utrzymanie i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci należy rozumieć:
1) opróżnianie wg obowiązujących standardów – załącznik nr 2,
2) bieżące naprawy i konserwację zniszczonych koszy,
3) mycie i dezynfekcję przeprowadzaną raz w każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego lub odpowiednie służby o stwierdzonych zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi, ruchu drogowego, a w przypadku wystąpienia niebezpiecznej wyrwy w jezdni lub chodniku, zerwania przewodów linii elektrycznej, wiatrołomu, itp. do podejmowania doraźnych działań w celu zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy także bieżące sprzątanie chodników oraz zbieranie zmiotek. Zabrania się zamiatania zanieczyszczeń na jezdnię, trawniki, do okienek wsypowych budynków i studzienek burzowych. Zabrania się wsypywania zmiotek do koszy ulicznych.
7. W celu wykonania przedmiotu zamówienia ustala się następujący harmonogram prac:
1) prace polegające na zamiataniu należy wykonać do godziny 1200, a zmiotki zebrane z terenu Miasta najpóźniej do godz. 1300,
2) prace polegające na opróżnianiu koszy ulicznych należy wykonać do godz. 1000,
3) prace polegające na zimowym utrzymaniu tj. w okresie od 01.02.2022r. do 15.04.2022r. oraz od 15.11.2022r. od 31.01.2023r. muszą być ukończone:
            a) nawierzchnie chodników muszą być odśnieżone i posypane do godz. 1000,
            b) nawierzchnie jezdni i placów muszą być odśnieżone do godz. 1200,
8. W przypadku zaistnienia sprzyjających warunków atmosferycznych (od -3ºC do temperatury powyżej 0ºC, bez opadów), Wykonawca przystąpi do usuwania lodu i topniejącego śniegu bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego, a w pierwszej kolejności oczyszczania wlotów kratek burzowych położonych w jezdniach w przypadku przysypania śniegiem lub oblodzenia.
2. Wymagany termin realizacji  całości zamówienia:. w okresie od 01.02.2022r. do 31.01.2023r
3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena – 100%
4) W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców  listownie lub pocztą elektroniczną na wskazany adres.
4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
Cena ma być wyrażona cyfrowo i słownie oraz należy w nią wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
b) obowiązujący 8% podatek VAT.
 
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom  oraz najniższej cenie.
 
5. Sposób, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
 
1) Oferta może obejmować całość zamówienia, i powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2) Ofertę  cenową należy złożyć w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021r. do godz. 1000 na adres korespondencyjny Zamawiającego: Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek lub w sekretariacie Urzędu pok. nr 10.
 
6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu (przeprowadzającej postępowanie):
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Drozdowski, tel. (89) 521-64-07, 698 613 350  e-mail:
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zadania, bez podania przyczyny.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony