ˆ

Kontrole

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYKAZ KONTROLI W 2012R.

Akapit nr 1 - brak tytułu

L.p. Temat Kontroli Instytucja kontrolująca Data Kontroli
1. Kontrola projektu „Scena letnia – Sątopy – Samulewo” Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 21.02.2012r.
2. Sposób realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Od 14.03.2012r.

do 23.03.2012r.
3. Kontrola archiwum zakładowego Urząd Miejski. Archiwum Państwowe w Olsztynie 16.03.2012r.
4. Kontrola archiwum zakładowego USC. Archiwum Państwowe w Olsztynie 16.03.2012r.
5. Kontrola sanitarna w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego targowiska miejskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach 03.04.2012,
6. Kontrola sanitarna w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego przystanku autobusowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach 03.04.2012
7. Kontrola trwałości projektu. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi; Oddział ZPORR i INTERREG 24.04.2012r.
8. Sposób eksploatacji mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Pleśniku. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu 27.06.2012r.
 9.  Kontrola oczyszczalni ścieków w Pleśniku.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu 21 i 24.08.2012r.
 10.  Kontrola realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013 Świetlica Unikowo.  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  25.10.2012r.
 11.  Kontrola projektu „Gmina i miasto w obiektywie”.  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  31.10.20212r.
 12.  Kontrola z realizacji projektu w ramach RPOW 2007-2013 – Świetlice wiejskie Unikowo, Prosity, Wozławki.  Wydział Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 23.11.2012r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Banach Data wytworzenia informacji: 2013-03-06
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Banach Data wprowadzenia do BIP 2013-03-06 11:35:54
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2013-03-06 12:19:24
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2013-03-06 12:19:24
Artykuł był wyświetlony: 2063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ KONTROLI LATA 2010-2011

2010

ROK 2010
L.p. Temat Kontroli Instytucja kontrolująca Data Kontroli
1. Kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetu państwa za 2009 rok. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 05.03.2010r.
2. Ocena prawidłowości wydawania przez Gminę zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części za 2009 rok. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 22.03.2010r.
3. Kontrola z realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPOW 2007-2013 pn. ,,Kompleksowe uporządkowanie Infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bisztynek”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 23.03.2010r.
4. Kontrola z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 27.01-15.02.2010r.
5. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Mieście – Gminie Bisztynek. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 09.06.2010r.
6. Kontrola z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, powierzonych Gminie Bisztynek dot. utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 19.10.2010r.
7. Ocena prawidłowości wykonywania przez Urząd Miejski w Bisztynku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikającej z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
20.10.2010r.

2011

ROK 2011
L.p. Temat Kontroli Instytucja kontrolująca Data Kontroli
1. Kontrola inwestycji Budowa Oczyszczalni w Pleśniku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu 18.03.2011r.
2. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu pn. ,,Kompleksowe uporządkowanie Infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bisztynek” Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie 01.03.2011r.
3. Kontrola inwestycji-,, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków miejscowości Pleśnik. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie 30.03.2011r.
4. Kontrola Oczyszczalni Ścieków w Bisztynku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu 01.06.2011r.
5. Kontrola dot. ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu 07.06.2011r.
6. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.,, Wzrost poziomu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w gminie Bisztynek poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek” Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie 22.07.2011r.
7. Kontrola sanitarna w zakresie należytego stanu higienicznego toalet w obiekcie administracji publicznej z uwzględnieniem dostępności dla interesantów. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach 29.08.2011r.
8. Kontrola realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. ,, Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy-Samulewo” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 13.09.2011r.
 9.  Kontrola aktualnego stanu mogilnika przeterminowanych środków ochrony roślin.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu  22.09.2011r.
 10.  Kontrola faktu za lata 2009-2011 dot. zakupu paliwa przez rolników, które były podstawą zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego.  Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie  05.10.2011r.
 11.  Kontrola z realizacji projektu w ramach RPOW 2007-2013 - Kompleks Boisk Sportowych ORLIK 2012.  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  06.10.2011r.
 12.  Kontrola z realizacji projektu w ramach RPOW 2007-2013 – Świetlice wiejskie Unikowo, Prosity, Wozławki.  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  28.11.2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Banach Data wytworzenia informacji: 2012-03-07
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Banach Data wprowadzenia do BIP 2012-03-07 09:45:21
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2012-03-07 10:25:15
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2012-03-07 10:27:19
Artykuł był wyświetlony: 2257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontrole

2003

Lp. TEMAT KONTROLI
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA
DATA KONTROLI
1. Kontrola Ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bisztynku. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Oddziału Spraw Obywatelskich i Migracji Delegatura w Elblągu 13.10.2003r.

2004

Lp. TEMAT KONTROLI
INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA
DATA KONTROLI
 1.  Kontrola Ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bisztynku.  Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Oddziału Spraw Obywatelskich i Migracji Delegatura w Elblągu  23.06.2004r.
 2.  Gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Sątopy - Samulewo.  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu  31.11.2004r.

2005

Lp. TEMAT KONTROLI INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA DATA KONTROLI
1. Prawidłowość klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w Programie SAPARD przez wybranych beneficjentów tego Programu. Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie 03.02.2005r.

2006

Lp. TEMAT KONTROLI INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA DATA KONTROLI
1. Kontroli archiwów zakładowych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Urzędzie Gminy i Miasta w Bisztynku. Archiwum Państwowe
w Olsztynie
09.06.2006r.
2. Kontrola Ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bisztynku. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Delegatury w Elblągu
12.04. 2006r.
3. Realizacja przez Gminę i Miasto Bisztynek projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztynku wraz z wyposażeniem.” Najwyższa Izba Kontroli w Olsztynie 21.06 – 25.07. 2006r.
4. Zbycia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w Bisztynku przy ul. Wojska Polskiego pod inwestycję zakładu produkcji biopaliwa w okresie 2005 – III kw. 2006r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 28.09 - 07.11.2006r.

2007

Lp. TEMAT KONTROLI INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA DATA KONTROLI
1. Wysokość wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych w stosunku do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę w latach 2005 – 2007. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 26.09.2007r.

2008

Lp. TEMAT KONTROLI INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA DATA KONTROLI
1. Celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązaniem się z warunków finansowania pomocy w ramach ZPORR w zakresie realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztynku wraz z wyposażeniem”. Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie 07.08 – 27.11.2008r.

2009

Lp. TEMAT KONTROLI INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA DATA KONTROLI
1. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego. Archiwum Państwowe w Olsztynie 17.03. 2009r.
2. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku. Archiwum Państwowe w Olsztynie 23.03. 2009r.
3. Dotyczy wykonywania przez organy Gminy obowiązków wynikających z ustawy o Prawie działalności gospodarczej. Warmińsko –Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
20.03.2009r.
4. Dotyczącej spraw związanych z transportem drogowym. Warmińsko –Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa 23.03.2009r.
5. W zakresie przestrzegania przepisów prawa i zasad sporządzania dokumentów związanych z rejestracją stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Olsztynie
13.02.2009r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Wadowski Data wytworzenia informacji: 2009-09-28
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Banach Data wprowadzenia do BIP 2009-09-28 12:34:22
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 15:04:10
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2010-04-08 15:04:09
Artykuł był wyświetlony: 1383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu