I przetarg pisemny nieograniczony na... - Gospodarka nieruchomościami - Urząd Miejski w Bisztynku
ˆ

Gospodarka nieruchomościami

Drukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bisztynek, położonych w obrębie 1 miasta Bisztynek

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-02 14:51:47 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-02 14:53:22 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka
ogłasza
                                                     I przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bisztynek, położonych w obrębie 1 miasta Bisztynek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka numer:
- 1 o powierzchni 1,4495 ha, KW OL1B/00013232/3,
- 2/6  o powierzchni  0,2369 ha, KW OL1B/00019116/2
Działka nr 1 stanowi użytek:  Bi o pow. 0,0448 ha, PsIII o pow. 1.4047 ha. Działka nr 2/6 stanowi w całości użytek PsIV.
Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Bisztynek w sąsiedztwie drogi krajowej 57. Teren nieruchomości lekko pofałdowany, porośnięty trawą oraz krzewami i drzewami (samosiejkami). W części południowo – wschodniej działki nr 1 znajdują się pozostałości po utwardzeniach z betonu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej.
Nieruchomości nie są obciążone prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
Sposób zagospodarowania nieruchomości określa obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek przyjęty Uchwałą Nr XXIX/141/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10 marca 2006r. (Dz.Urz.Woj.War.-Maz. Nr 58 z dnia 6 maja 2006r., poz. 1091), zmieniony Uchwałą Nr XIII/72/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 lutego 2016r. (Dz.Urz.Woj.War.-Maz. z dnia 19 kwietnia 2016r., poz. 1773).
Według ustaleń w/w planu nieruchomości położone są w strefie oznaczonej symbolem 52UKD – Teren przeznaczony do lokalizacji obiektów obsługi trasy komunikacyjnej. W programie do umieszczenia na działce należy przewidzieć: stację paliw, sklep, myjnię, place postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz miejsca noclegowe. Obiekty kubaturowe nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja jako poddasze dachu dwuspadowego. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni. Obsługa komunikacyjna związana z wjazdem i wyjazdem tylko na drogę 8KD Bisztynek-Jeziorany.
Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 1 i 2/6 sprzedawane są łącznie z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z w/w planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
 
Cena wywoławcza 465.500,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)
Wadium – 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 
Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, który aktualnie wynosi 23%.
 
Dodatkowe warunki:
1. Wyznacza się terminy zagospodarowania nieruchomości:
 1. rozpoczęcie zabudowy – 4 lata licząc od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego. Przez rozpoczęcie zabudowy rozumie się wybudowanie fundamentów,
 2. zakończenie zabudowy – 6 lat licząc od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego.
Przez zakończenie zabudowy rozumie się ostateczne zakończenie inwestycji i zawiadomienie właściwego organu lub złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 1. W przypadku nie wywiązania się z warunków zagospodarowania nieruchomości, określonych w ust. 1 osoba, z którą zostanie zawarta umowa sprzedaży, zapłaci Gminie Bisztynek karę umowną w wysokości 200.000,00 zł., bez względu na to, czy Gmina Bisztynek poniesie z tego tytułu szkodę i w jakiej wysokości. Co do zapłaty kary umownej, nabywca zobowiązany będzie poddać  się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Gmina Bisztynek zastrzega sobie prawo prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego, któremu zostanie nadana klauzula natychmiastowej wykonalności.
 2. Nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia formy zabezpieczenia  należności, gdyby kara stała się wymagalna.
 3. Oferent zobowiązany jest złożyć:
 1. program - opis planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości odpowiadającego ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek wraz ze szkicem sporządzonym na mapie ewidencyjnej działki nr 1 i 2/6,
 2. harmonogram realizacji kolejnych etapów inwestycji obejmujących maksymalnie 6 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego.  
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
 1. złożenie do dnia 4 grudnia 2017r. do godz. 15.00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg pisemny - działka nr 1 i 2/6, obręb 1 miasta Bisztynek”  w sekretariacie (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2,
 2. wpłacenie wadium gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 – BGŻ BNP PARIBAS S.A., Oddział Operacyjny w Bartoszycach najpóźniej do dnia 4 grudnia 2017r. Jeżeli jako jeden oferent przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna czy prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona i nazwiska wszystkich oferentów.
       Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki                              pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej       w   terminie składania ofert - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty     wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017r. o. godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, sala nr 14, l piętro
Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium  wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym  przez Urząd Miejski w Bisztynku.
          Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, poniesienia opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej poniesionych przez sprzedawcę, w wysokości 450,00 zł.
Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia  przetargu  bez  wybrania którejkolwiek  z ofert.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz.2147 ze późn.zm.) upłynął 1 września 2017r. 
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014, poz.1490).
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku (pok. Nr 8, tel. 089 521 64 17).
Treść ogłoszenia oraz Regulamin i warunki przetargu zostały zamieszczone w BIP Gmina i Miasta Bisztynek bip.bisztynek.pl. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Szuksztul Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Szuksztul Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 14:51:47
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 14:53:22
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 14:53:22
Artykuł był wyświetlony: 338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu