ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Drukuj informację

Szczegóły informacji

„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławianie na terenie Gminy Bisztynek".

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-21 11:01:21 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-21 11:04:57 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres usług obejmuje:
 1. Odbiór zwierząt z obecnego schroniska w Pudwągach oraz transport zwierząt do schroniska docelowego wskazanego w ofercie (ilość psów ok. 8 szt.) środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt:
 1. przejęcie powinno nastąpić na podstawie protokołu przejęcia,
 2. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do przejęcia ze schroniska dla zwierząt może być mniejsza lub większa, a wynikać będzie z aktualnej ilości psów przebywających w schronisku na dzień podpisania umowy,
 3. odbiór wszystkich psów ze schroniska powinien nastąpić nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy.
 1. Profesjonale odławianie, na zgłoszenie Zamawiającego, bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bisztynek wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
 2. Zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej zwierzętom poprzez:
 1. prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie kwarantanny,
 2. zapewnienie oraz podawanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych (odrobaczanie zwierząt),
 3. zapewnienie oraz podawanie środków farmaceutycznych m.in. w postaci szczepionek, zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia oraz obowiązkowo przeprowadzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku stwierdzenia braku przeciwskazań do przeprowadzenia szczepienia,
 4. zapewnienie opieki lekarza weterynarii w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia zwierzęcia przed zagrożeniem dla jego zdrowia oraz stosowanie leczenia w celu jego powrotu do zdrowia,
 5. uśpienie zwierzęcia w sytuacji, gdy lekarz weterynarii uzna to za konieczne,
 6. usypianie ślepych miotów w terminach wynikających z odrębnych przepisów,
 7. prowadzenie dokumentacji medycznej zwierząt,
 8. obligatoryjne dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych po upływie 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku.
 1. Zapewnienie zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki poprzez:
 1. przetrzymywanie zwierząt w odpowiednich warunkach higienicznych i technicznych, w obiektach zabezpieczonych przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.
 2. zapewnienie boksów z budami o wielkości dostosowanej do zwierzęcia, ogrodzonych wybiegów, wyodrębnienie pomieszczeń dla suk szczennych i ze szczeniętami, wyodrębnienie pomieszczenia dla psów agresywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami oraz utrzymywania w nich czystości, zapewnienie możliwości wybiegu-spaceru dla zwierząt,
 3. żywienie zwierząt poprzez dostarczanie im pokarmu i wody w ilości odpowiedniej do potrzeb i wieku oraz w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 4. zapewnienie artykułów sanitarnych do utrzymania higieny zwierząt i pomiesz­czeń w których przebywają zwierzęta,
 1. Trwałe znakowanie przyjętych zwierząt poprzez wykonywanie tatuażu,
 2. Prowadzenie bieżącej ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt przyjętych i odłowionych z terenu Gminy Bisztynek w tym dokumentacji zdjęciowej przyjmowanych zwierząt, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, sporządzanie umów adopcyjnych, a także prowadzenie innej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów,
 3. Utylizację zwłok zwierzęcych (padłych lub uśpionych w związku z chorobą lub innym wskazaniem weterynarza oraz odpadów organicznych powstałych w związku z realizowaną opieką weterynaryjną, uśpionych ślepych miotów), z transportem do punktu utylizacji.
 4. Podejmowanie działań do zapewnienia nowych opiekunów (adopcja) dla minimum średnio 1 psa w skali miesiąca kalendarzowego.
 1. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego dotyczącego usługi określonej w ust.1 pkt 2 winien nastąpić do 1,5 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia. Natomiast w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy Bisztynek Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej interwencji.
 2. Przyjęcia zwierząt będą potwierdzane przez upoważnione osoby ze schroniska na drukach, których wzór stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
 3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia oraz posiada zezwolenie na prowadzenie działalności objętej zakresem usług, zawartych w umowie, a także niezbędne zaplecze na ich wykonanie i że usługi będą wykonywane z należytą starannością.
 1. Termin realizacji zadania:
Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
 1. Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
 1. Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem), elektronicznie (na adres: ) albo faxem (nr faksu 89-718-86-03) na Formularzu Oferty wg. wzoru będącego załącznikiem Nr 1 do zaproszenia do dnia 28.12.2017 r., godzina 1500.
 2. Składając ofertę pisemnie należy ja opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławianie na terenie Gminy Bisztynek". Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
 3. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 29.12.2017 r.,
 4. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierająca przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 
 6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 7. Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 • Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.  z 2017 r., poz. 1289),
 • aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855).
Niewypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: telefonicznie, mailowo, listownie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Kurpińska Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 10:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Kurpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-21 11:01:21
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 11:04:57
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2017-12-21 11:04:57
Artykuł był wyświetlony: 295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu