ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-06-25 11:55:42

Termin załatwienia

Niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 7 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC.

Miejsce załatwienia

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46.

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Wymagane Dokumenty

1, Złożenie wniosku (wnioski można składać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce).
2. Dowód osobisty lub paszport do wglądu.

Czas realizacji

Niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 7 dni.

Opłaty

38,00 zł opłaty skarbowej.
 
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800
Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku.
                                                           
Opłatę skarbową można także  uiścić u inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Bisztynku,                                                                                                                      ul. Kościelna 39, 11-230  Bisztynek.
 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia właściwy miejscowo wojewoda za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego do którego złożono wniosek.

Uwagi

Zaświadczenia wydawane jest tylko osobie, której dotyczy.

Podstawa prawna

Art. 44, 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 709.).

Załączniki