ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWóW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:30:00

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Lewandowski Władysław

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku ul. Kościuszki 2 pok. Nr 2

Telefon kontaktowy

89 521-64-16

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku.
2. Rozpatrzenie wniosku.
3. Wizja lokalna.
4. Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Bisztynku ul. Kościuszki 2 pok. Nr 2

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek.
2. Posiadacz nieruchomości w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów składa wniosek zawierający:
a) dane dotyczące gatunku drzewa lub krzewów
b) obwód pnia drzewa lub powierzchnię pokrytą krzewami
c) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzewy
d) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów.
W przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem – do wniosku dołącza zgodę pozostałych współwłaścicieli.

Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dopkumentów

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi

W przypadku usuwania drzew lub krzewów zarówno ozdobnych jak i owocowych z terenów wpisanych do rejestru zabytków, wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 11.
W przypadku usuwania drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w wyżej cytowanej ustawie.

Podstawa prawna

Opłaty ustawowe uregulowane są rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z póź. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r.Nr 92, poz. 880 z póź. zm.).