ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:30:02

Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca, od daty złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Szuksztul

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
pokój nr 8.

Telefon kontaktowy

89 521-64-17

Adres e-mail

sekretariat@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji zatwierdzające projekt podział nieruchomości.

Miejsce odbioru

Pisma doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pośrednictwem poczty, bądź tez w lokalu Urzędu Miejskiego w Bisztynku, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wraz z odpowiednimi załącznikami:
  1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
  2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określająca zasady podziału nieruchomości, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
  4. opinia wydana przez Burmistrza w sprawie zgodności proponowanego podziału z ustaleniami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami szczególnymi, wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokumenty
  5. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, które mogą nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
  6. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  7. wykaz zmian gruntowych,
  8. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  9. mapę z projektem podziału.
Podział nieruchomości może nastąpić także niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. w przypadkach wyliczonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czas realizacji

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn .zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663 z późn.zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Szuksztul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 12:26:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 10:30:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Prościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-29 14:14:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4316 raz(y)