ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydział: Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2013-03-22 11:32:00

Termin załatwienia

do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Osoba kontaktowa

Jolanta Wójcik

Miejsce załatwienia

Dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Bisztynku
Ul. Kościuszki  2
11-230 Bisztynek
lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu pok. 10.

Telefon kontaktowy

89 5216414

Adres e-mail

j.wojcik@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

Procedura wszczynana jest na wniosek zainteresowanego:
1. Złożenie wniosku
2. Sprawdzenie kompletności wniosku
3. Rozpatrzenie wniosku
4. Wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy drogą pocztową, bądź w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku

Wymagane Dokumenty

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
Wysokość kwoty dofinansowania
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 za każdy pełny miesiąc kształcenia.
W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł.
Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
 
Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu pracy.
Termin składania wniosku:
Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Załączniki do wniosku:
 1. Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 2. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające okres i rodzaj wykonywanego przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w danym zawodzie, okoliczności i podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem czy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę.
 3. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
 4. Kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy) potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu).
 6. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub oryginał zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum – dotyczy młodocianych pracowników uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
  w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 8. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca.
 9. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 11. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 12. Oświadczenie pracodawcy  o poniesionych kosztach na kształcenie młodocianego pracownika.
 13. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015r. poz. 783 j.t.) złożenie dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (za każde pełnomocnictwo). Powyższą opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione przez pracodawcę.
Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, pieczątką pracodawcy.

Czas realizacji

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Bisztynka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie (wzór zawiadomienia), o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami zamieszkującym na terenie gminy Miasta i Gmina Bisztynek, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Uwagi

O zawarciu umowy o pracę z pracownikiem młodocianym, zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Bisztynek, pracodawca powiadamia Burmistrza Bisztynka.
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Bisztynka, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232 j.t.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1808 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r. poz. 1145 j.t.).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622 j.t.).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012r. poz. 1117).
 10.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.).
 11.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2014r. poz. 1502 j.t.).
 12. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1830 j.t.).
 13.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 14.  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
 15.  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
 16.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2015 poz. 1983).
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014).
 18.  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015).
 19. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.), art. 107 i kolejne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Wójcik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-22 11:26:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-22 11:32:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 10:46:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony