ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zmiana imienia i nazwiskaDrukuj informacjęSprawa: Zmiana imienia i nazwiska

Szczegóły informacji

Zmiana imienia i nazwiska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-06-25 11:41:45

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC.

Miejsce załatwienia

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46.

Adres e-mail

1XzH8ZV1Y4xT1Amb1VtTDXYmYSqZm8KUVKn0LU5N+4B3CgS6s33chlGTkyxAZ+NT5W6KxBzQUXG5KjrJBlM4f/A+N7IVBwH0ffx+4q5MqZTiEty9RcZP4/HrzuOs9S4VCX+fqFj0jqu1Pjqu79ImX7AIZ1hBbRDsh3zcAu28tyrYQFc/TsSjDM8hwJHYGhCl

Sposób załatwienia


 

Miejsce odbioru

Wybrany przez wnioskodawcę  urząd stanu cywilnego w Polsce.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający:
  1) dane osoby, której zmiana dotyczy:                                                                                                                                                                                                                      a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
  b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia/akt małżeństwa, jeżeli zmiana nazwiska lub imienia będzie dotyczyła tego aktu,
  c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL, jeżeli został nadany;
  2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
  3) wskazanie miejsca sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
  4) adres do korespondencji wnioskodawcy;
  5) uzasadnienie;
  6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
  Wzór wniosku.
 2. Dowód osobisty do wglądu, jeżeli wniosek jest składany osobiście.
 3. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka oraz zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat. Zgoda może być złożona w obecności kierownika USC
  lub przed konsulem RP bądź z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli jedno
  z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej należy dostarczyć postanowienie
  sądu. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się
  o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej - wówczas należy dostarczyć postanowienie
  sądu.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Czas realizacji

 Do 30 dni.

Opłaty

 Decyzja o zmianie nazwiska lub imienia – 37,00 zł opłata skarbowa.
 
 Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800
 Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do którego złożono wniosek.

Uwagi

1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko używane,
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
2.  Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
3.  W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków powinien złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.
4. Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również jego zgoda.
5. Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
6. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. Nr 2020 r., poz.707.).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony