ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejDrukuj informacjęSprawa: Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegóły informacji

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-07-04 21:34:29

Termin załatwienia

Niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 7 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC.

Miejsce załatwienia

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce, a zagranicą polski konsul.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46.

Adres e-mail

 
kierownik.usc@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

Zainteresowana osoba osobiście podpisuje zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podpisanie zapewnienia odbywa sie w dowolnie wybranym kierownikiem USC lub  przed polskim konsulem.

Miejsce odbioru

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce, a zagranicą polski konsul.

Wymagane Dokumenty

 
  1. Wniosek (wnioski można składać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce).
  2. Dowód osobisty do wglądu.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
  4. W przypadku gdy obywatel RP nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie Polski należy załączyć zagraniczne dokumenty potwierdzające stan cywilny wraz ze stosownymi tłumaczeniami.

Czas realizacji

Niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 7 dni.

Opłaty

38,00 zł opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński - sąd rejonowy właściwy dla siedziby urzędu stanu cywilnego, do którego złożono wniosek.

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z  2021 r., poz.709).
« powrót do poprzedniej strony