ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zawarcie związku małżeńskiegoDrukuj informacjęSprawa: Zawarcie związku małżeńskiego

Szczegóły informacji

Zawarcie związku małżeńskiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-07-04 21:20:33

Termin załatwienia

Po upływie miesiąca od dnia pisemnego złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC

Miejsce załatwienia

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46

Adres e-mail

 
kierownik.usc@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z urzędem stanu cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych. Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Bisztynek wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po zmigrowaniu aktów do Systemu Rejestrów Państwowych.
 
Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.
 

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,  ul. Kościelna 39, 11-230 Bisztynek.

Wymagane Dokumenty

 
1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu.
2. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. Wniosek jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza USC.

Czas realizacji

Po upływie miesiąca od dnia pisemnego złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Opłaty

 
1. Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
2. Jeżeli  małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc opłata wynosi - 1000 zł
 
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800
Potwierdzenie dokonania opłaty należy przedłożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.
Opłatę można także  uiścić u inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Bisztynku, ul. Kościelna 39, 11-230  Bisztynek.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński - sąd rejonowy właściwy dla siedziby urzędu stanu cywilnego.

Uwagi

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:
Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnenia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia.

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takieJ osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
4. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna

  1. Art. 76 – 78, 84-85 z dnia 28 listopada.2014 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 709).
  2. Art. 1, 3 – 7, 9, 25 ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1359).
« powrót do poprzedniej strony