ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie odpisu z akt stanu cywilnegoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego

Szczegóły informacji

Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-06-25 15:28:34

Termin załatwienia

Niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 7 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC.

Miejsce załatwienia

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46.

Adres e-mail

kierownik.usc@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

ELEKTRONICZNY ODPIS STANU CYWILNEGO JUŻ DOSTĘPNY:
Powyższą sprawę można załatwić za pośrednictwem platformy e-PUAP. W celu złożenia wniosku przez internet należy:
- Wejść na stronę usługi dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-2
- Wybrać przycisk "Załatw sprawę"
- Zalogować sie na swoje konto na e-PUAP-ie
- Wybrać urząd gminy (USC), w jakim będzie złożony wniosek, a w terminie późniejszym odbierany odpis.
Jeżeli sprawa ma być załatwiona w Urzędzie Stanu Cywilnego Bisztynku  należy w sekcji Adresat (ustaw/zmień adresata) wpisać "Bisztynek", a z rozwijalnej listy wybrać "URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU (BISZTYNEK)"
- Wypełnić formularz, dodać załączniki.
- Podpisać i wysłać formularz wniosku.

Miejsce odbioru

Wybrany przez wnioskodawcę Urząd  Stanu Cywilnego w Polsce.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek (podania można składać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce).
 2. Dowód osobisty do wglądu.

Czas realizacji

 
 
Niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się  w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 

Opłaty

 
 1. Odpis skrócony – 22,00 zł opłaty skarbowej.
 2. Odpis zupełny – 33,00 zł opłaty skarbowej.
 3. Odpis skrócony na druku wielojęzycznym - 22 zł.
 4. Zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych – 24,00 zł opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania odpisu właściwy miejscowo wojewoda za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego do którego złożono wniosek.

Uwagi

 
Odpisy i zaświadczenia wydaje się:
 1. osobie, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi,
 2. innym osobom, które wykażą w tym interes prawny,
 3. organizacjom społecznym, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego
 
Odpisy aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
W przypadku wydrukowania takiego odpisu, traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na skrzynkę na platformie ePUAP.
Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej. 

Podstawa prawna

 1. Art. 44-48 i 50 ustawy z dnia 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 709.).
 2. Art. 1 Konwencji nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).
 5. Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020, poz.1546).

Załączniki

 • Wzór wniosku (DOCX, 17.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-06-25 15:27:46 | Data wytworzenia informacji: 2021-06-25 | Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
« powrót do poprzedniej strony