ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: POTWIERDZENIE OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓWDrukuj informacjęSprawa: POTWIERDZENIE OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓW

Szczegóły informacji

POTWIERDZENIE OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:29:57

Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Goszcz

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Pokój nr 2

Telefon kontaktowy

89 521-64-15

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców
2. Spisanie zeznań świadków i oświadczenia wnioskodawcy.
3. Potwierdzenie własnoręczności podpisu wnioskodawcy i świadków.

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź w siedzibie Urząd Miejskiego w Bisztynku ul. Kościuszki 2, pokój nr 2.

Wymagane Dokumenty

1. Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców.
2. Poświadczenie zameldowania wnioskodawcy i świadków.

Czas realizacji

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Uwagi

Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są zeznaniami co najmniej 2 świadków i oświadczeniem wnioskodawcy.
Świadkowie nie mogą być spokrewnienie z wnioskodawcą, oraz w okresie który zainteresowany chce udowodnić, zamieszkiwali w tym czasie na terenie, na którym jest położone (lub było położone) gospodarstwo rolne. Na dowód tego świadkowie i wnioskodawca przedkładają poświadczenie zameldowania.
Powyższe zeznania składa się na drukach ZUS Rp9 i ZUS Rp8 wydawanych przez ZUS ewentualnie przez KRUS.
Powyższe druki są również do nabycia w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, pokój nr 2
Wnioskodawca i świadkowie okazują dowód tożsamości oraz w przypadku świadków emerytów lub rencistów - odcinek emerytury lub renty

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.90.54.310).
« powrót do poprzedniej strony