ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK W DRODZE PRZETARGU.Drukuj informacjęSprawa: WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK W DRODZE PRZETARGU.

Szczegóły informacji

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK W DRODZE PRZETARGU.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:30:05

Termin załatwienia

Łączny termin postępowania wynosi około trzech miesięcy.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Szuksztul

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
pokój nr 8.

Telefon kontaktowy

89 521-64-17

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 1. Wydanie zarządzenia Burmistrza Bisztynka o przeznaczeniu lokalu użytkowego do przetargu.
 2. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu lokalu do wynajęcia.
 3. Po upływie termu podanego w wykazie sporządzenie ogłoszenia o przetargu i podanie go do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 4. Przeprowadzenie procedury przetargowej.
 5. Skierowanie na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy.

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź w siedzibie Urząd Miejskiego w Bisztynku ul. Kościuszki 2, pokój nr 8.

Wymagane Dokumenty

 1. Dowód wpłaty wadium
 2. Dowód tożsamości
 3. Osoby będące pełnomocnikami osób przystępujących do przetargu zobowiązane są przedłożyć Komisji Przetargowej pełnomocnictwo.

Czas realizacji

Łączny termin postępowania wynosi około trzech miesięcy.

Opłaty

 • Wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu płatne na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom wadium zostaje zwrócone.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn.zm.)
 • Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 września 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bisztynek.
« powrót do poprzedniej strony