ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Przetarg pisemny na sprzedaż wraz z demontażem używanych urządzeń zabawowych znajdujących się na zlikwidowanym Placu Zabaw położonym w Bisztynku przy Pl. Wolności 5.

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-19 10:42:08 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka
ogłasza przetarg pisemny
 
na sprzedaż wraz z demontażem używanych urządzeń zabawowych znajdujących się na zlikwidowanym Placu Zabaw położonym w Bisztynku przy Pl. Wolności 5:
 
 1. Huśtawka podwójna z siedzeniami dla małych dzieci. Podpory z profilu o wymiarach 60 x 60mm, belka z profilu o wymiarach 80 x 80mm, łańcuch ocynkowany, huśtawka łożyskowana, wymiary: 3,0m x 1,4m x 2,0m,
 2. Huśtawka wagowa. Liczba użytkowników: 4, belka z rury o śr.60mm, podpora z rury o wymiarze 114,3 x 4mm, rura urządzenia o wymiarze 89 x 3,6mm, wymiary: 3,2m x 2,0m x 0,6m, siedziska gumowe,
 3. Karuzela krzyżowa. Liczba użytkowników: 4, konstrukcja z rury o śr. 80mm, łożyskowana tocznie, siedzenia z rurki metalowej, siedziska ze sklejki wodoodpornej z gumowymi nakładkami, wymiary: 1,8m x 0,9 m,
 4. Zestaw do ćwiczeń. Liczba użytkowników: 6, konstrukcja z drewna budowlanego. Zestaw zawiera: drabinki, drabinę poziomą, kratę pionową z łańcucha, łańcuch atestowany, ocynkowany, wymiary: 4,1m x 2,9m x 2,0m,
 5. Potrójna ściana wspinaczkowa (punkt wspinaczkowy). Liczba użytkowników 3, konstrukcja z impregnowanego drewna toczonego, ścianki ze sklejki wodoodpornej lakierowanej, wymiary: 1,2m x 1,0m x 2,5m,
 6. Ścianka wspinaczkowa. Powierzchnia wspinaczkowa ok. 12 m2 wykonana ze sklejki, wraz z chwytami wspinaczkowymi,
 7. Konstrukcja trampoliny jednostanowiskowej – konstrukcja z rur metalowych, liny sprężyste.
Oferta na zakup w/w urządzeń zabawowych może dotyczyć poszczególnych asortymentów lub całości.
            W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia
15 kwietnia 2021r., do godziny 15-tej złożą pisemną ofertę i wpłacą w terminie do dnia 13 kwietnia 2021r. wadium tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
            Pisemną ofertę należy składać na Formularzu Ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na zakup urządzeń zabawowych z Placu Zabaw w Bisztynku”,  na adres: Urząd Miejski w Bisztynku,
ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, w nie przekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2021r. do godziny 15-tej. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
            Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 –  BNP Paribas Bank Polska SA z dopiskiem „Wadium urządzenia zabawowe – Plac Zabaw w Bisztynku”, w kwocie:
 • na cały asortyment – 500,00zł,
 • na poszczególny asortyment – 100,00zł.
            Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby znalazło się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu  13 kwietnia 2021r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełnionyKopię dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy dołączyć do formularza ofertowego.
Uczestnikowi przetargu, który zostanie wyłoniony na nabywcę, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia urządzeń. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.
W razie uchylenia się uczestnika, który został wyłoniony na nabywcę, od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokonania zapłaty ceny nabycia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2021r.
Oferent wybrany na nabywcę obowiązany jest do:
 1. Podpisania umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego,
 2. Zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
 3. Demontażu i odbioru własnym staraniem i na koszt własny zakupionych urządzeń zabawowych, bez dodatkowego obciążenia sprzedającego kosztami demontażu i transportu.
Urządzenia można oglądać na terenie Placu Zabaw w Bisztynku przy Pl. Wolności 5, po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, numer tel. 89 521 64 17. 
Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
           Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, pokój nr 8, osoba do kontaktu: Elżbieta Szuksztul tel. 89 5216417.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-19 10:37:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-19 10:42:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19 10:42:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
313 raz(y)