ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

BURMISTRZ BISZTYNKA Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-28 08:44:42 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteka Publiczna w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek;
Wymiar czasu pracy: pełny etat;
1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Staż pracy- minimum 4 lata pracy,
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1440 z późn. zm.).
 7.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.
 2. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kierowanie zespołem, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdolności organizatorskie, komunikatywność.
 3. Wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej.
 4. Doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych i przedsięwzięć promocyjnych.
 5. Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi.
 6. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym realizacji projektów z dziedziny kultury.
 7. Prawo jazdy kat B.
 8. Znajomość języków obcych.
 9. Znajomość aktów prawnych z zakresu instytucji kultury.
 10. Znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego.
3. Wymagane dokumenty:
 1. Pisemne opracowanie – Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury i  Aktywności Lokalnej w Bisztynku i  Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys (CV).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje i  umiejętności.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o korzystaniu  z pełni praw publicznych, posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o niekaralności zakazem  pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 10. Oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku”.
 
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane (pod rygorem odrzucenia oferty).
Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury i  Aktywności Lokalnej w Bisztynku winna zawierać następujące elementy:
Propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury w OKiAL, opis proponowanego  zakresu współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy Bisztynek, wskazanie propozycji inicjatyw i kierunków (działań) OKiAL ukierunkowanych na rozwój społeczności Gminy Bisztynek, a także źródeł finansowania działalności ośrodka.
Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej w Bisztynku winna zawierać :
Wizję rozwoju biblioteki, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także źródeł finansowania działalności biblioteki.
 
4.Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury  i Aktywności  Lokalnej w Bisztynku  i Biblioteki Publicznej w Bisztynku” w terminie do dnia  28 września 2020r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek.
5.Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Bisztynka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie ( telefonicznie lub pisemnie)

6. Informacje dodatkowe:
 1. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej i Biblioteki Publicznej w Bisztynku osobiście w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, I piętro, pokój nr 9.
 2. Burmistrz Bisztynka może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyn.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
7.Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na 2 października 2020r.
 
8.  Informacja z zakresu ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.Urz. UE L 119 s.l) - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Bisztynku reprezentowany przez Burmistrza Bisztynka ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko  dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteka Publiczna w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do rozstrzygnięcia konkursu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przeprowadzonym konkursem.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne przy czym brak podania danych osobowych spowoduje, że nie będzie mogła Pani /mógł Pan wziąć udziału w naborze na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteka Publiczna w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek,
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych kontaktowych spowoduje, że nie będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem w sprawach związanych z prowadzoną  rekrutacją.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Prościńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-28 08:42:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-28 08:44:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-13 11:55:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1486 raz(y)