ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Projekt "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa".

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-07-02 12:39:54 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Gmina Bisztynek podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 lipca 2019 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego:
 
pt. „Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa” nr RPWM.11.02.03-28-0001/19
 
Powyższy projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Partnerem wiodącym w projekcie jest Fundacja „Aktywność i Nowoczesność” z siedzibą w Olsztynie, ul. Nad Jarem 2/15, 10-172 Olsztyn, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000750813.
W ramach projektu przewidziane jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 12 rodzin z terenu Gminy Bisztynek, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego. Projekt przewiduje m.in. indywidualną diagnozę rodzin, indywidualne spotkania ze specjalistami, wsparcie coacha, warsztaty grupowe oraz wsparcie pracownika socjalnego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Bisztynek.