Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Finansowo - Księgowy

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-04-08 15:04:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Referat Finansowo - Księgowy

Referat Finansowo – Księgowy


1. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw finansowych - Krystyna Sobolewska +48 (89) 521-64-09
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Irena - Giczewska  +48 (89) 521-64-18
3. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Katarzyna Rakieć +48 (89) 521-64-09
4. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Gimnazjum Publicznego i Przedszkola Samorządowego – Anna Urbanowicz +48 (89) 521-64-18
5. Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół podstawowych – Anna Papszun  +48 (89) 521-64-24
7.Stanowisko ds. podatków i opłat – Ewa Domżalska +48 (89) 521-64-20
8. Stanowisko ds. windykacji należności i obsługi kasy – Barbara Parobij +48 (89) 521-64-19
9. Stanowisko ds. płac – Danuta Borek +48 (89) 521-64-21
Referat Finansowo - Księgowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy i Miasta.
________________________________________

Do zadań Referatu Finansowo – Księgowego należy:

I. W zakresie księgowości:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
II. W zakresie podatków:
1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
3) przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
4) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
6) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
7) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
8) wydawanie zaświadczeń stwierdzających o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
2. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

III. W zakresie płac:

1) sporządzanie list płac pracowników urzędu, szkół podstawowych, gimnazjum, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
2) rozliczanie składek ZUS,
3) prowadzenie kart wynagrodzeń,
4) sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego, prowadzenie ewidencji byłych pracowników szkół i wydawanie im świadectw pracy,
5) przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
6) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
7) sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.


załącznik nr 1

________________________________________
Autor dokumentu: Agnieszka Steczka