ˆ

Referat Finansowo - Księgowy

Szczegóły informacji

Referat Finansowo - Księgowy

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-08 15:04:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Referat Finansowo - Księgowy

Referat Finansowo – Księgowy


1. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw finansowych - Anna Cieślukowska +48 (89) 521-64-09R
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Irena - Giczewska  +48 (89) 521-64-18
3. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Katarzyna Rakieć  +48 (89) 521-64-09
4. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Przedszkola i Żłobka – Justyna Łuczyc +48 (89) 521-64-18
5. Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego – Klaudia Gejda  +48 (89) 521-64-24
7.Stanowisko ds. podatków i opłat – Milena Walendziak +48 (89) 521-64-20
8. Stanowisko ds. windykacji należności i obsługi kasy – Katarzyna Pawelec +48 (89) 521-64-19
9. Stanowisko ds. płac – Danuta Borek +48 (89) 521-64-21
10. Stanowisko ds. poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Katarzyna Sobolewska +48 (89) 521-64-25
Referat Finansowo - Księgowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy i Miasta.
________________________________________

Do zadań Referatu Finansowo – Księgowego należy:

I. W zakresie księgowości:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
II. W zakresie podatków:
1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
3) przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
4) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
6) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
7) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
8) wydawanie zaświadczeń stwierdzających o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
2. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

III. W zakresie płac:

1) sporządzanie list płac pracowników urzędu, szkół podstawowych, gimnazjum, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
2) rozliczanie składek ZUS,
3) prowadzenie kart wynagrodzeń,
4) sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego, prowadzenie ewidencji byłych pracowników szkół i wydawanie im świadectw pracy,
5) przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
6) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
7) sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.


załącznik nr 1

________________________________________
Autor dokumentu: Agnieszka Steczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Steczka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Steczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 09:36:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-08 15:04:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09 21:03:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3554 raz(y)