Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Szczegóły informacji

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-08 15:04:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

1. Kierownik Referatu - Łukasz Hołowieszko +48 (89) 521-64-05
2. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - Angelika Głowacka +48 (89) 521-64-05
3. Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, rozwiązywania problemów alkoholowych, zamówień publicznych - Katarzyna Rudzka  +48 (890 521-64-11
4. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami - Elżbieta Szuksztul +48 (89) 521-64-17
 
 
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
________________________________
 
Do zadań Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej, należy:
1. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.
2. Prowadzenie spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
4) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
6) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
9) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w mieście nazw ulic i placów oraz
numeracji budynków.
4. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami lokalnymi, a w szczególności:
1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii,
2 ) projektowanie przebiegu dróg,
3) budowę, modernizację i ochronę dróg,
4) zarządzanie drogami,
5) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
6) koordynację i obsługę współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych, prowadzenie ewidencji dróg lokalnych i aktualizowanie tej ewidencji.
5. Przygotowywanie programów uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną.
6. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w tym organizowanie przetargów na wykonawstwo prac projektowych i robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych.
8. Nadzór nad całością spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w Urzędzie.
9. Realizacja zadań - wspólnie z Zespołem Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
10. Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy wspólnie z zespołem wyszczególnionym w pkt 9.
11. Opracowywanie projektów programów i aplikacji w celu pozyskania środków
finansowych na realizację celów określonych w strategii ekorozwoju Gminy.
12. Opracowywanie projektów, planów i programów, a w szczególności:
1) budownictwa,
2) uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną,
3) gospodarki odpadami komunalnymi,
4) zaopatrzenia w energie elektryczną, ciepło i paliwa gazowe,
5) rozwoju gospodarczego Gminy.
13. Organizowanie robót publicznych i nadzorowanie ich przebiegu oraz współpraca ze
starostwem w zakresie tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu.
14. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia estetyki miasta, urządzania
i utrzymania terenów zieleni miejskiej.
15.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania na terenie miasta gruntami
zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowę, stanowiącymi własność Gminy, a w szczególności:
1) zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie,
2) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
3) ustalanie wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,
4) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy,
5) komunalizacji gruntów,
6) wywłaszczania nieruchomości,
7) pracowniczych ogrodów działkowych,
8) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
16. Gospodarowanie na terenie miasta gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi w tym usuwanie skutków samowoli lokalowej.
17. Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zamiennych.
18. Prowadzenie spraw z zakresu zarządu nieruchomościami wspólnymi.
19. Ustalanie stawek czynszu i opłat na lokale i nieruchomości budynkowe wspólnie ze stanowiskiem ds. gospodarki gruntami.
20. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
21. Zakładanie, rozszerzanie i zamknięcie cmentarzy komunalnych oraz nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem tymi cmentarzami.
22. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojskowymi.
23. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
24. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
25. Określanie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, oraz za przewozy taksówkami, a także określenie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami bagażowymi i osobowymi.
26. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
27.Współuczestnictwo w realizacji zadań z zakresu profilaktyki zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałaniu bezrobociu.
28. Współpraca z MOPS w zakresie realizacji zadań opieki społecznej i przyznawania dodatków mieszkaniowych.
29.Współpraca z odpowiednimi służbami w zakres poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego budynków i budowli na terenie Gminy.

________________________________________
Autor dokumentu: Agnieszka Steczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Steczka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Steczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 09:51:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-08 15:04:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Prościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-02 14:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5582 raz(y)