Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut Gminy

Szczegóły informacji

STATUT GMINY i MIASTA BISZTYNEK

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-30 21:51:09 przez Jarosław Wadowski

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut określa:
1) Ustrój Gminy i Miasta Bisztynek.
2) Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej.
3) Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej i jej Komisji.
4) Zasady tworzenia Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5) Zasady dostępu Obywateli do dokumentów organów Gminy oraz korzystania z nich.
§ 2. Użyte w Statucie sformułowania oznaczają:
1) Gmina - Gmina i Miasto Bisztynek.
2) Rada - Rada Miejska w Bisztynku.
3) Komisje - Komisje Rady Miejskiej w Bisztynku.
4) Radny - członek Rady Miejskiej w Bisztynku.
5) Burmistrz - Burmistrz Bisztynka.
6) Urząd - Urząd Miejski w Bisztynku.
7) Statut - Statut Gminy i Miasta Bisztynek.
8) Ustawa - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm./

ROZDZIAŁ II. GMINA

§ 3. 1. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
2. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
3. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa Obywateli w życiu wspólnoty.
4. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
5. W sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami Gminy wg trybu i zasad określonych w odrębnej uchwale Rady.
§ 4. 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Zadania własne Gminy określa ustawa.
3. Odrębne ustawy określają, które zadania Gminy mają charakter obowiązkowy.
§ 5. 1. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz przyjęte w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
2. Zadania określone w ust.1, Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.
§ 6. 1. Terytorium Gminy obejmuje 203 km2, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
2. Siedzibą organów Gminy jest miasto Bisztynek.
3. Symbolami Gminy Bisztynek jest herb, flaga i pieczęcie( Burmistrz Bisztynka, Gmina Bisztynek):
1) Herbem Gminy jest herb miasta Bisztynek. Herb przedstawia w polu błękitnym tarczy późnogotyckiej typu hiszpańskiego tarczę z herbem osobistym biskupa Henryka III Sorboma (w polu czerwonym, srebrny mur łamany w kształcie dwustronnych schodów), za nią złoty pastorał biskupi w skos na opak ze zwieszającą się z niego chustą srebrną(panisellus) o trzech chwostach. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu,
2) Flagą Gminy jest flaga o klasycznych proporcjach płata, tj. 5:8, heraldyczna. Na błękitnej materii w części czołowej płata(na środku połowy flagi przy drzewcu)umieszczono godło herbowe wysokości 4/5 szerokości płata(tarcza z herbem osobistym biskupa Henryka III Sorboma: w polu czerwonym, biały mur łamany w kształcie dwustronnych schodów, za którą żółty pastorał biskupi w skos na opak ze zwieszającą się z niego chustą białą). Wzór flagi określa załącznik nr 2a do Statutu, Pieczęcie Gminy Bisztynek mają kształt okrągły o średnicy 36 mm, zawierają pośrodku wizerunek herbu gminy, w otoku złożonym z dwóch linii ciągłych majuskulny napis „ GMINA BISZTYNEK”, lub „ BURMISTRZ BISZTYNKA”. Dywizor w kształcie krzyżyka położony centralnie(w środkowej części łuku górnego otoku).” Wzór pieczęci określa załącznik nr 2b do Statutu,
4. Zasady i warunki używania herbu, flagi i pieczęci określa Rada w odrębnej uchwale.
5. Osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy Bisztynek Rada może przyznać honorowe obywatelstwo.
6. Zasady przyznawania honorowego obywatelstwa określa Rada w odrębnej uchwale.

ROZDZIAŁ III. ORGANY GMINY

§ 7. 1. Organami Gminy są: Rada i Burmistrz.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz wyboru Burmistrza określają odrębne przepisy.
§ 8. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
2. W skład Rady wchodzi 15 radnych.
3. Rada działa na sesjach, poprzez Komisje oraz Burmistrza wykonującego jej uchwały.
4. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
5. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 3 do Statutu.
6. Rada rozpatruje skargi na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez mieszkańców, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
7. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa załącznik nr 4 do Statutu.
§ 9. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Funkcje, o których mowa w ust.1 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
3. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
4. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
5. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace Komisji Rady.
6. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 4 dokonuje Przewodniczący Rady.
§ 10. 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach.
2. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 11. 1. Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy w odrębnych uchwałach.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i Komisji określa Regulamin Rady stanowiący załącznik nr 5 do Statutu.
§ 12. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady.
3. Burmistrz powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.
§ 13. 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady oraz zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy przy pomocy Urzędu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.
4. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
5. Po upływie kadencji Burmistrza, pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.
6. Po upływie kadencji Burmistrza, Zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.

ROZDZIAŁ IV. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW ORGANÓW GMINY I KOMISJI RADY.

§ 14. 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy
i Komisji Rady.
§ 15. Zawiadomienie o terminach, miejscu i przedmiocie obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 3 dni przed sesją lub posiedzeniem.
§ 16. 1. Dokumenty udostępniane są Obywatelom w Biurze Rady w dniach i godzinach pracy Urzędu w obecności pracownika Urzędu.
2. Z udostępnionych dokumentów Obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi i kopie.
3. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wyciągów i kopii z udostępnionych dokumentów.

ROZDZIAŁ V. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 17. 1. W Gminie jako jednostki pomocnicze mogą być utworzone sołectwa i osiedla po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy lub z ich inicjatywy.
2. Zasady przewidziane dla tworzenia tych jednostek stosuje się również do ich łączenia, podziału i znoszenia.
3. Konsultacje przeprowadza się w sposób określony w odrębnej uchwale Rady.
4. Organizację i zakres działania sołectwa i osiedla określa Rada odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
§ 18. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
§ 19. W budżecie Gminy mogą być wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na realizację przez jednostki pomocnicze zadań określonych w planie rzeczowo-finansowym jednostki, zatwierdzonym przez Radę.
§ 20. Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej do korzystania część mienia należącego do Gminy.
§ 21. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach
Rady bez prawa udziału w głosowaniu, może natomiast zabierać głos, zadawać pytania, składać wnioski w sprawach dotyczących sołectwa lub osiedla.
2. Na posiedzenia Komisji Rady, Przewodniczący może być zaproszony, jeżeli zakres omawianych spraw dotyczy jednostki pomocniczej, którą reprezentuje.
3. Rada ustala dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej dietę w wysokości określonej odrębną uchwałą.
§ 22. Wykaz istniejących w gminie jednostek pomocniczych - sołectw i osiedli określa załącznik nr 6 do Statutu.

ROZDZIAŁ VI. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

§ 23. 1. Do realizacji zadań Gminy, Rada może tworzyć jednostki organizacyjne, którym uchwalastatuty.
2. Statut jednostki określa m.in. nazwę, formę i zakres działania, siedzibę , wyposażenie w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
3. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
4. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 7 do Statutu.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. 1. Uchwalenie Statutu następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Zmiany w Statucie uchwala się w trybie określonym w ust.1
§ 25. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym, kodeks wyborczy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Banach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Banach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-30 21:47:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-30 21:51:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-30 22:15:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3896 raz(y)