ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Szczegóły informacji

XXIII/157/13

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2013-09-25

Data podjęcia/podpisania: 2013-09-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-09-25

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Treść:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 143.093,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 23.426.891,86 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 21.548.415,16 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.878.476,70 zł.
§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 143.093,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 22.548.098,78 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 19.444.350,58 zł
wydatki majątkowe w wysokości 3.103.748,20 zł.
§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2013 roku wynoszą 3.103.748,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2013 rok wynoszą po zmianach 1.638.566,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 878.793,08 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.351.300,00 zł, rozchody w wysokości 3.230.093,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-30 13:36:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-30 13:38:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-30 13:38:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2016 raz(y)