ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku
Nr aktu prawnego
46/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2022 pn. "Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek".
Nr aktu prawnego
45/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
44/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
42/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek na rzecz Energia-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
39/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.
Nr aktu prawnego
38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Wspieramy rodzinę” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wspieramy rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej 28.07.2021 roku, Aneks z 2.11.2021 roku.
Nr aktu prawnego
37/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji