ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/21/2015Drukuj informacjęAkt prawny: IV/21/2015

Szczegóły informacji

IV/21/2015

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2015-04-06

Data podjęcia/podpisania: 2015-02-19

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2015 nr pozycja 1039, opublikowano dnia: 2015-03-23

Tytuł aktu:

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego, dla których Gmina Bisztynek jest organem prowadzącym.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20zf pkt 1, w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Treść:

§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego, dla których Gmina Bisztynek jest organem prowadzącym.
2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1 ust.1.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego, dla których Gmina Bisztynek jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę
punktów:
1) oboje rodzice kandydata pracują – 50 punktów,
2) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – 20 punktów,
3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola – 10 punktów.
§ 3. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 uważa się zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego, zaświadczenie KRUS potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
2. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uważa się złożenie przez rodzica oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.
§ 4. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt.1 i 2, dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie danych zawartych we wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego.
2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-03 15:02:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-03 15:03:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-02 09:23:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony