ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/168/13Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/168/13

Szczegóły informacji

XXIV/168/13

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV/2013

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 17-12-2013

Data podjęcia/podpisania: 2013-11-08

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2014-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2013 nr pozycja 3291, opublikowano dnia: 2013-12-03

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach,

Treść:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek stanowiącym załącznik do uchwały XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14)odpadach opakowaniowych – zgodnie z art. 8 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz.888) należy przez to rozumieć opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;”;
2)w § 3 ust.1 skreśla się wyrażenie „i worki” i otrzymuje on brzmienie:
„Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III pojemniki odpowiadające obowiązującym normom o odpowiedniej pojemności służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,”;
3)§ 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Odpady inne niż komunalne, np.: powstające w związku z prowadzoną działalnością zarobkową, tj. usługową, produkcyjną, handlową, itd. winne być zagospodarowywane przez właściciela lub użytkownika nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów oraz opakowań i odpadów opakowaniowych.”;
4)§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyselekcjonowane meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny, należy wystawiać na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej lub w miejsce wyznaczone przez zarządcę
nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej w terminach wyznaczonych harmonogramem.
Przeterminowane leki, zużyte baterie, chemikalia należy umieścić w szczelnie zamkniętych opakowaniach (torbach foliowych, kartonach, kanistrach, butelkach) uniemożliwiających wydostanie się odpadów i substancji na zewnątrz podczas transportu i wystawić w terminie
odbioru wyznaczonym harmonogramem”;
5)§ 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Właściciele budynków użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy dostosowane do częstotliwości pozbywania się odpadów, o której mowa w § 13 ust. 6”;
1)dla lokali handlowych, co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110l na lokal;
2)dla lokali gastronomicznych, zakładów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110l na każdych 10 pracowników;
3)dla obiektów oświaty, kultury, urzędów, placówek ochrony zdrowia, ogródków działkowych, co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110l wg. wskaźnika przeliczeniowego 5l na odpowiednio każdego pracownika, ucznia, użytkownika;
6)§ 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odpady komunalne odbierane są:
1)w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zmieszane odpady komunalne – co najmniej raz na dwa tygodnie;
2)w zabudowie wielorodzinnej, zmieszane odpady komunalne – co najmniej raz w tygodniu;
3)w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, odpady komunalne zebrane selektywnie – co najmniej raz w miesiącu, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji również według zaistniałej potrzeby opróżnienia pojemników,
4)w zabudowie wielorodzinnej, odpady komunalne zebrane selektywnie – co najmniej raz na dwa tygodnie, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji również według zaistniałej
potrzeby opróżnienia pojemników;”;
7)§ 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Odbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1)odpady komunalne zmieszane – co najmniej raz na dwa tygodnie z zastrzeżeniem pkt 3,4,5,
2)odpady komunalne zebrane selektywnie – co najmniej raz w miesiącu z zastrzeżeniem pkt 3,4,5,
3)niezależnie od częstotliwości opróżniania określonej w pkt 1 i 2, zarządzający terenem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,
4)usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy - co najmniej raz na dwa tygodnie oraz według potrzeb. Nie można dopuszczać do przepełniania się pojemników na odpady,
5)usuwanie odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich – co najmniej raz na kwartał.”;
8)§ 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Bisztynek zawrze umowę po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z art. 6d ust.1 ustawy,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Cichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Cichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-18 15:09:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-18 15:10:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-03 14:25:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony