ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego stanowiącego własność Gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
21/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2021 pn. „Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek"
Nr aktu prawnego
20/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bisztynku
Nr aktu prawnego
19/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie czasowych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku
Nr aktu prawnego
18/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych Gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
92/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Bisztynku z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
81/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych z terenu Miasta i Gminy Bisztynek na realizację zadań statutowych na terenie Miasta i Gminy Bisztynek współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub finansowanych innymi środkami pomocowymi
Nr aktu prawnego
76/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
75/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Bisztynka z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” w ramach Osi priorytetowej 02.00.00 – Kadry dla gospodarki Działanie 02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
73/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Bisztynku
Nr aktu prawnego
80/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji