ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1951
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXVI/187/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1952
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXVI/186/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1953
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Nr aktu prawnego
XXVI/185/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1954
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku nr XXIII/161/13 z dnia 25 września 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/184/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1955
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2014r.
Nr aktu prawnego
XXV/181/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1956
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021.
Nr aktu prawnego
XXV/180/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1957
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
XXV/179/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1958
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy.
Nr aktu prawnego
XXV/178/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1959
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stanowiska dotyczącego niezbędności uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz regionalnym komponencie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 odrębnych Osi Priorytetowych dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Nr aktu prawnego
XXV/177/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1960
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2014.
Nr aktu prawnego
XXV/176/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji