ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2691
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
IV/17/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2692
Data podjęcia
2011-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
Nr aktu prawnego
IV/16/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2693
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
IV/15/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2694
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
IV/14/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2695
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2011r.
Nr aktu prawnego
III/13/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2696
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Nr aktu prawnego
III/10/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2697
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
III/9/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2698
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku
Nr aktu prawnego
III/8/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2699
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2011.
Nr aktu prawnego
III/7/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2700
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.
Nr aktu prawnego
III/6/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji