ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/17/11Drukuj informacjęAkt prawny: IV/17/11

Szczegóły informacji

IV/17/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-04-26

Data podjęcia/podpisania: 2011-03-01

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-04-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 43 pozycja 727, opublikowano dnia: 2011-04-12

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Bisztynek.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323; oraz z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018 i Nr 225,
poz.1466)

Treść:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę
Bisztynek zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1)prowadzenie robót w pasie drogowym,
2)umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam,
4)zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1- 4,
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)chodników, poboczy i innych przestrzeni poza jezdnią - 3,00 zł,
2)jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych - 4,00 zł,
3)jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 5, 00 zł,
4)jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia – 7,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się
następujące stawki rocznej opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez
rzut poziomy umieszczonego urządzenia, niezależnie czy jest to teren zabudowany czy
niezabudowany:
1)w poprzek drogi – 20,00 zł,
2)wzdłuż drogi:
a) w jezdni – 15,00 zł,
Id: UZOER-QUKVN-EGKLW-KDTCT-SDCWT. Podpisany Strona 2
b) poza jezdnią – 10,00 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za
1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia – w wysokości 150,00 zł.
3. Roczne stawki opłat określone w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 2,00 zł,
2)reklam - 1,20 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
............................................................
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_IV-17-2011 (PDF, 72.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 11:31:43 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą
    jest Gmina Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 11:30:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:25:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-13 11:24:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony