ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/13/10Drukuj informacjęAkt prawny: III/13/10

Szczegóły informacji

III/13/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 87 pozycja 1515, opublikowano dnia: 2011-07-05

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2011r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”„d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.003.083,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.974.919,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9.028.164,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.441.883,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.823.615,38 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11.618.267,75 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 11.618.267,75 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
w wysokości 6.389.750,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
stanowią załącznik nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.438.800,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z kredytów w kwocie 2.438.800,13 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.317.849,21 zł, rozchody w wysokości 2.879.049,08 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł;
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.438.800,13 zł;
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie - 2.861.199,87 zł ;
4)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Id: DXBJJ-KZPTO-NVNKR-WAWUX-TEQNB. Podpisany Strona 2
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
1)dochody w wysokości 40.000,00 zł,
2)wydatki w wysokości 40.000,00 zł.
§ 8. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę –
177.556,97 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 177.556,97 zł – zgodnie
z załącznikiem nr 8.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
stanowi załącznik nr 9.
§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody
– 1.954.418,97 zł, koszty – 1.933.108,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 27.500,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 40.200,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 40.200,00 zł.
§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych
do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów,
4)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
1)przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2)dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich
zwiększania,
3)przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków;
4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
............................................................
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_III-13-2010 (PDF, 333.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 11:12:59 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 11:12:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:25:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony