ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/10/10Drukuj informacjęAkt prawny: III/10/10

Szczegóły informacji

III/10/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-02-11

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-02-11

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 11 pozycja 167, opublikowano dnia: 2011-01-28

Tytuł aktu:

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Na podstawie:

Na podstawie art. 59 ust. 2, i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

§ 1. Uchwała określa:
1)szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom
podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami",
2)warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną,
3)organ uprawniony do udzielania wyżej wymienionych ulg.
§ 2. 1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona
w całości lub w części, jeżeli:
1)osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie
podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.,
2)osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytuł należności nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne,
4)jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec
wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:
1)mogą być umorzone w całości lub w części,
2)mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3)płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
2. Umorzenie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny powoduje również
umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność.
§ 4. 1. Ulgi wymienione w § 3 ust. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli:
Id: OQRMD-KMBGW-URPTQ-XDNWD-IOIDQ. Podpisany Strona 2
1)wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,
2)wystąpi uzasadniony interes Gminy,
3)ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego
egzystencji lub funkcjonowaniu.
2. Warunkiem udzielenia ulgi w sytuacjach o których mowa w ust. 1 jest potwierdzenie przez
dłużnika dokumentami podstawy do jej udzielenia.
§ 5. 1. Od należności, której odroczono termin zapłaty lub którą rozłożono na raty nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do organu, do dnia upływu terminu zapłaty
ustalonego przez organ.
2. Jeżeli dłużnik:
1)nie spłaci należności w ustalonym terminie – należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności należności,
2)nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności należności.
§ 6. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg, o których mowa w §
3 ust. 1, stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis w oparciu
o rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 25.12.2006) lub de minimis w rolnictwie
w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze
produkcji rolnej, jak też z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 ze zm.).
§ 7. Dłużnik ubiegający się o pomoc określoną w § 3 ust. 1, korzystający z pomocy de minimis
zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1)wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat poprzednich (w rolnictwie lat obrotowych), albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie
oraz informacji o każdej innej pomocy niż pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielona
niniejszą uchwałą pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie,
2)oświadczeń, że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-
11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C Nr 244 z 1.10.2004 r.).
§ 8. 1. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym uprawniony jest:
1)Kierownik jednostki organizacyjnej – jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 100%
minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie art.2 ust. 4 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn.zm.),
2)Burmistrz – jeżeli wartość należności przekracza kwotę, o której mowa w punkcie 1.
2. Umorzenie należności przekraczającej 10-krotnie kwotę, o której mowa w ust.1 pkt 1 winno być
każdorazowo poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej w Bisztynku
właściwej ds. finansów.
3. Organ o którym mowa w ust. 1 uprawniony jest również do umarzania odsetek oraz innych
należności, takich jak koszty wynikające z powstania zaległości, w tym koszty dochodzenia roszczeń.
Id: OQRMD-KMBGW-URPTQ-XDNWD-IOIDQ. Podpisany Strona 3
§ 9. 1. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności
pieniężnej na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze
jednostronnego oświadczenia woli odpowiednio podmiotów, o których mowa w § 8 ust. 1.
2. Oświadczenie woli o umorzeniu z urzędu należności pieniężnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
1, 2 i 4 pozostawia się w aktach sprawy.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXII/110/09 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
............................................................
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_III-10-2010 (PDF, 74.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 11:01:58 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
    mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek i jej jednostkom
    podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
    stanowić będzie pomoc publiczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 10:54:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:26:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony