ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/138/10Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/138/10

Szczegóły informacji

XXVIII/138/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-04-27

Data podjęcia/podpisania: 2010-02-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-04-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 47 pozycja 810, opublikowano dnia: 2010-04-13

Tytuł aktu:

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bisztynek.

Na podstawie:

Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008; z 2006r. Nr 144, poz.1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464;
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz. 753) oraz §2, §3 i § 4 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r.Nr 5, poz.33) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm. Dz. U z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; . z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz.1203;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz,128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458;
z 2009r. Nr 52, poz. 420)

Treść:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Bisztynek.
§ 2 . Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1. Przestrzegać wymagań określonych uchwałą Nr XXIX/139/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 10
marca 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Bisztynek z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie obowiązywania zezwolenia.
2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa,
spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska.
3. Posiadać specjalistyczne środki transportu tzw. „bezpyłowe” przystosowane do opróżniania
pojemników do gromadzenia odpadów oraz pojazdy ciężarowe skrzyniowe zabezpieczone siatką lub plandeką
do odbierania opakowaniowych wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i z
remontów w ilości zapewniającej terminowy i sprawny odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości.
4. Dysponować co najmniej jednym pojazdem samochodowym z urządzeniem wrzutowym
i zagęszczającym oraz jednym pojazdem z urządzeniem technicznym do załadunku kontenerów.
5. Pojazdy samochodowe służące do odbierania odpadów komunalnych powinny posiadać aktualne
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997
r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.).
6. Wyposażyć pojazd w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników na
odpady.
7. Przedstawić dokumenty potwierdzające stan posiadanych środków transportowych wraz z ich opisem
technicznym.
8. Zapewnić należyty stan techniczny oraz sanitarny środków transportowych, pojemników stanowiących
jego własność, ze wskazaniem miejsca i technologii okresowego ich mycia i dezynfekcji.
ID: QIRDK-OFXKM-UDUBO-XQPOD-VHQLT. Podpisany. Strona 1 / 3
5. Pojazdy samochodowe służące do odbierania odpadów komunalnych powinny posiadać aktualne
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997
r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.).
6. Wyposażyć pojazd w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników na
odpady.
7. Przedstawić dokumenty potwierdzające stan posiadanych środków transportowych wraz z ich opisem
technicznym.
8. Zapewnić należyty stan techniczny oraz sanitarny środków transportowych, pojemników stanowiących
jego własność, ze wskazaniem miejsca i technologii okresowego ich mycia i dezynfekcji.
9. Oznakować sprzęt transportowy nazwą i adresem przedsiębiorcy.
10. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.
11. Posiadać umowę i przekazywać odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie do miejsc
unieszkodliwiania i odzysku wymienionyc w wojewódzkim, powiatowym lub gminnym planie gospodarki
odpadami.
12. Posiadać środki techniczne i transportowe umożliwiające zorganizowanie selektywnego,
zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak
i wielorodzinnej.
13. Przedstawić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
składanych na składowisku.
14. Zapewnić usługobiorcom możliwoś ć zakupu lub dzierżawy urządzeń do zbierania odpadów
komunalnych określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Bisztynek.
15. Wykazać się posiadaniem sprzętu informatycznego pozwalającego na prowadzenie ewidencji
zawartych i rozwiązanych umów, ilości i rodzajów odebranych odpadów oraz przekazanie tych danych
Burmistrzowi Bisztynka w terminie do 15 dnia po upływie miesiąca.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1. Przy świadczeniu usług przestrzegać wymagań określonych Uchwałą Nr XXIX/138/06 Rady Miejskiej
w Bisztynku z dnia10 marca 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Bisztynek z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie obowiązywania zezwolenia.
2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa,
spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska.
3. Posiadać pojazd asenizacyjny, spełniający wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193,
poz 1617 ze zm.).
4. Przedstawić dokumenty potwierdzające stan posiadanych środków transportowych wraz z ich opisem
technicznym.
5. Udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
6. Wskazać miejsce i technologię mycia i dezynfekcji środków transportu.
7. Oznakować sprzęt transportowy nazwą i adresem przedsiębiorcy.
8. Zapewnić realizację usługi na każde zlecenie właścicieli nieruchomości, z którym zawarta została
umowa o oświadczeniu usługi, w terminie nie później niż w ciągu dwóch dni od daty zlecenia.
9. Wykazać się posiadanym sprzętem informatycznym pozwalającym na prowadzenie ewidencji
zawartych umów, ilości i rodzajów odebranych nieczystości ciekłych oraz przekazanie tych danych
Burmistrzowi Bisztynka w terminie do 15 dnia po upływie miesiąca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ID: QIRDK-OFXKM-UDUBO-XQPOD-VHQLT. Podpisany. Strona 2 / 3
umowa o oświadczeniu usługi, w terminie nie później niż w ciągu dwóch dni od daty zlecenia.
9. Wykazać się posiadanym sprzętem informatycznym pozwalającym na prowadzenie ewidencji
zawartych umów, ilości i rodzajów odebranych nieczystości ciekłych oraz przekazanie tych danych
Burmistrzowi Bisztynka w terminie do 15 dnia po upływie miesiąca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Filipczyk
ID: QIRDK-

Załączniki

  • U_XVIII-138-10 (PDF, 86.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-02 11:07:12 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
    prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
    oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
    Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-02 11:05:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:27:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:27:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony