ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/136/10Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/136/10

Szczegóły informacji

XXVIII/136/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-04-21

Data podjęcia/podpisania: 2010-02-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-04-21

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 44 pozycja 781, opublikowano dnia: 2010-04-07

Tytuł aktu:

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1438; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Treść:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania publicznego.
§ 2. Określone w uchwale zasady udzielania dotacji z budżetu gminy mają zastosowanie do podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku a wykonujących
inne zlecone zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy, niż określone w art.4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Realizacja zadań publicznych, przez podmioty, o których mowa w § 2, może mieć formę:
§ 4. 1. Wspieranie i powierzenie, o którym mowa w § 3, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert.
2. Powierzenie zadania może nastąpić w innym trybie niż określony w ust. 1, jeżeli dane zadanie można
zrealizować efektywniej i oszczędniej, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych bądź przy
porównywalności metod kalkulacji oraz porównywalności opodatkowania.
§ 5 . 1. Burmistrz Bisztynka ogłasza otwarty konkurs ofert, co najmniej z trzydziestodniowym
wyprzedzeniem.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie i miejscu składania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert;
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 1 / 19
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 Burmistrz Bisztynka poda do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku
oraz, w zależności od rodzaju zadania, komunikat może być ogłoszony w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
lub lokalnym.
§ 6. 1. Podmiot, który ubiega się o dotację na zadania określone w komunikacie, o którym mowa w §
5 ust. 3 zobowiązany jest złożyć ofertę.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
3. Do oferty należy dołączyć:
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, będące kopiami wymagają potwierdzenia zgodności
z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.
§ 7. Dopuszcza się zlecenie zadania, gdy złożona zostanie tylko jedna oferta.
§ 8 . W celu precyzyjnego określenia praw i obowiązków podmiotów wymienionych w § 2, a także
w celu konieczności zapewnienia kompletności informacji dotyczących realizacji zadania publicznego ustala się:
§ 9. Informacja o wyborze podmiotu, któremu zlecone zostanie zadanie oraz wysokość udzielonej dotacji
podana zostanie przez Burmistrza Bisztynka w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w Urzędzie
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie i miejscu składania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert;
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem
wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom uprawnionym do
otrzymywania dotacji z budżetu gminy.
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie;
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym
o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania:
1) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) kserokopię (odpisy) dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu (ważny do 3 miesięcy od daty
wystawienia),
3) kserokopię aktualnego statutu bądź regulaminu działalności podmiotu,
1) wzór oferty, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) wzór oświadczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) ramowy wzór umowy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) wzór sprawozdania, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 2 / 19
w celu konieczności zapewnienia kompletności informacji dotyczących realizacji zadania publicznego ustala się:
§ 9. Informacja o wyborze podmiotu, któremu zlecone zostanie zadanie oraz wysokość udzielonej dotacji
podana zostanie przez Burmistrza Bisztynka w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Bisztynku.
§ 10. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Burmistrzowi
Bisztynka sprawozdania z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, z zastrzeżeniem
ust.2.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.
4. Można żądać od podmiotu realizującego zadanie częściowych sprawozdań z wykonywania zadania
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 11. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności:
3. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że
umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
§ 12. 1. W przypadku częściowego wykorzystania dotacji podmiot zobowiązany jest do zwrotu do
budżetu gminy niewykorzystanej części dotacji przed terminem złożenia sprawozdania, o którym mowa w § 10
ust. 1.
2. Do dotacji zwróconej w terminie określonym w ust. 1 nie nalicza się odsetek.
3. W przypadku nie zwrócenia dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, podmiot zobowiązany jest do
jej zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
§ 13. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji, o których mowa w § 3 podlega kontroli.
2. Kontrolę wykonują osoby upoważnione przez Burmistrza Bisztynka.
3. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany udostępnić osobie kontrolującej posiadaną dokumentację
dotyczącą realizacji zleconego i dotowanego zadania oraz udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji może być dokonywana w trakcie realizacji zadania, bez
ustalania z góry jej terminów oraz powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu zadania i dostarczeniu
1) wzór oferty, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) wzór oświadczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) ramowy wzór umowy, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) wzór sprawozdania, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
1) szczegółowy opis zadania,
2) termin wykonania zadania,
3) wysokość udzielonej dotacji celowej i termin jej płatności,
4) tryb kontroli wykonywania zadania
5) termin i sposób rozliczenia udzielanej dotacji celowej,
6) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia
wykonania zadania,
8) osobę merytorycznie odpowiedzialną za realizację zadania ze strony podmiotu.
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 3 / 19
jej zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
§ 13. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji, o których mowa w § 3 podlega kontroli.
2. Kontrolę wykonują osoby upoważnione przez Burmistrza Bisztynka.
3. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany udostępnić osobie kontrolującej posiadaną dokumentację
dotyczącą realizacji zleconego i dotowanego zadania oraz udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
4. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji może być dokonywana w trakcie realizacji zadania, bez
ustalania z góry jej terminów oraz powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu zadania i dostarczeniu
sprawozdania, o którym mowa w § 10.
5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom zarówno w siedzibie podmiotu, jak i w
miejscu realizacji zadania.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby kontrolujące, osoba
upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego oraz Burmistrz Bisztynka.
§ 1 4 . W stosunku do dotacji udzielonych z budżetu gminy, a wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie albo w nadmiernej wysokości mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
§ 15. Traci moc uchwała Nr XVIII/83/04 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do
sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
§ 1 6 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Filipczyk
…………………………………. ……………………………………………..
(pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku)
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
................................................................................................................................................................
(rodzaj zadania)
realizacja zadania w okresie od ........................... do ...................................
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 25 lutego 2010 r.
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 4 / 19
Zbigniew Filipczyk
…………………………………. ……………………………………………..
(pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia wniosku)
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
................................................................................................................................................................
(rodzaj zadania)
realizacja zadania w okresie od ........................... do ...................................
składana na podstawie przepisów
uchwały Nr ......./ /10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia ................... 2010 roku
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ BURMISTRZA BISZTYNKA
WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W
KWOCIE ................................................ZŁ
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 25 lutego 2010 r.
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa ...........................................................................................................................
2) forma prawna .........................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* .............................................
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ......................................................................................
5) nr NIP ........................................................ nr REGON ..........................................................
6) dokładny adres: miejscowość .................................................. ul. ................................................
gmina ............................................................... powiat ...............................................................
województwo .............................................................................................................................
7) tel. ................................................................ faks ...............................................................
e-mail: ............................................................ http:// ..............................................................
8) nazwa banku i numer rachunku
.................................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 5 / 19
gmina ............................................................... powiat ...............................................................
województwo .............................................................................................................................
7) tel. ................................................................ faks ...............................................................
e-mail: ............................................................ http:// ..............................................................
8) nazwa banku i numer rachunku
.................................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz
nr telefonu kontaktowego)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
11) przedmiot działalności statutowej:
12) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* prowadzi działalność
gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,.................................................................................
b) przedmiot działalności gospodarczej
II. Opis zadania
1) Nazwa zadania
2) Miejsce wykonywania zadania
3) Cel zadania
4) Szczegołowy opis zadania /spójny z kosztorysem/
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 6 / 19
3) Cel zadania
4) Szczegołowy opis zadania /spójny z kosztorysem/
5) Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz
z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar
adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba
adresatów)
6) Zakładane rezultaty realizacji zadania
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1) Całkowity koszt zadania ....................................................
(słownie.................................................................................................................................)
2) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1)
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 7 / 19
3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1)
2) Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych,
których kwota na realizację zdania została uwzględniona w ramach środków własnych.*
3) Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np.wolontariusze) wkład własny w realizację
zadania z orientacyjną wyceną.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1) Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem administracji
publicznej).
2) Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o
kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy).
3) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych
zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 8 / 19
3) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych
zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
4) Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców
(określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w
realizacji zadania).
Poświadczenie złożenia oferty
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
* Niepotrzebne skreślić.
………………………………….
(pieczęć wnioskodawcy)
Oświadczam(-my), że:
1 ) p r o p o n o w a n e z a d a n i e w c ałośc i m i eśc i s ię w zakresie działalności naszej organizacji
pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez
okres do dnia...............
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 25 lutego 2010 r.
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 9 / 19
* Niepotrzebne skreślić.
………………………………….
(pieczęć wnioskodawcy)
Oświadczam(-my), że:
1 ) p r o p o n o w a n e z a d a n i e w c ałośc i m i eśc i s ię w zakresie działalności naszej organizacji
pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez
okres do dnia...............
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
5) na dzień złożenia oferty nie zalegamy z opłaceniem podatków i wszelkich opłat na rzecz Gminy Bisztynek
...........................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)
........................................................
( miejscowość- data)
*Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 25 lutego 2010 r.
UMOWA NR .....
zawarta w dniu....................
w..................,
pomiędzy
Gminą Bisztynek z siedzibą w Bisztynku , ul. Kościuszki 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 25 lutego 2010 r.
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 10 / 19
*Niepotrzebne skreślić.
UMOWA NR .....
zawarta w dniu....................
w..................,
pomiędzy
Gminą Bisztynek z siedzibą w Bisztynku , ul. Kościuszki 2
zwaną dalej "Zleceniodawcą", reprezentowaną przez
.....................................................................................................................................................................
przy kontrasygnacie
................................................................................................................................................................
a
................................................................................................................................................................
organizacją pozarządową*/podmiotem*/jednostką organizacyjną*
z siedzibą w ..........................................................., zwaną(-ym) dalej "Zleceniobiorcą",
reprezentowaną przez:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
§ 1 . 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami uchwały Nr ......../ ........./10 Rady
Miejskiej w Bisztynku z dnia ..................................................2010 r. w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie
działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
zleconego , realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę
w dniu ........................, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać
zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu § 3 ust..............uchwały powołanej w ust. 1, umową o powierzenie
zadania*/ o wsparcie realizacji zadania*.
§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości
................................................(słownie) ................................................................................... złotych.
2. Przyznane środki finansowe w wysokości ......................................................................(słownie)
............................................................................................................................................................zł,
zostaną przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr rachunku:
................................................:............................................
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 25 lutego 2010 r.
1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy* lub
2) w następujący sposób:*
I transza w wysokości ........................... słownie .............................................................................
do dnia ...............................................
II transza w wysokości .......................... słownie .............................................................................
do dnia ..............................................……………………......................…………………………….
3) Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 11 / 19
................................................:............................................
§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia .................. roku do dnia ........................ roku.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji,
harmonogramem* i kosztorysem*, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy.
§ 4. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie
z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych
przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu
wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy
wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.
2. Zleceniobiorca, w trakcie realizacji zadania może dokonywać w tabeli „ Kosztorys ze względu na rodzaj
kosztów „ zarówno w kolumnie „ z tego z wnioskowanej dotacji „ jak i w kolumnie „ z tego ze środków
własnych”, przesunięć środków na inny rodzaj wydatków za pisemną zgodą Zleceniodawcy.
§ 5 . 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowoksięgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób
umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany umieścić na oryginałach dokumentów wystawionych na Zleceniobiorcę,
potwierdzających wysokość poniesionych wydatków finansowanych ze środków budżetu gminy, w sposób
trwały, opis zawierający informację o przeznaczeniu zakupionych towarów i usług, klauzulę „ Płatne ze
śr o d k ó w b u dżetu Gminy Bisztynek w wysokości ..........................zł na realizację zadania
publicznego.......................................................( nazwa zadania)”. Dokumenty winny być opatrzone
pieczątkami potwierdzającymi sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym oraz
merytorycznym a także o zakupie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 6 * . Zleceniodawca wyraża z g o dę na bezpośrednie wykonanie następując e j c zęści
zadania..........................................................................................................(określenie części zadania) przez
podwykonawcę lub partnerów wybranych przez Zleceniobiorcę.
§ 7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez
siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również
stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
§ 8 . 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę,
w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku
realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.
1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy* lub
2) w następujący sposób:*
I transza w wysokości ........................... słownie .............................................................................
do dnia ...............................................
II transza w wysokości .......................... słownie .............................................................................
do dnia ..............................................……………………......................…………………………….
3) Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego
i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania
ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 12 / 19
stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
§ 8 . 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę,
w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku
realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.
Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki
informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie
Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.
§ 9 . 1. W imieniu Zleceniodawcy uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszej umowy w zakresie
kontroli realizacji umowy, rozliczenia przekazanej dotacji oraz merytorycznej oceny realizacji zadania
wykonuje..............................................
2. W imieniu Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za realizacje zadania jest.................................
§ 10. 1. Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonywania zadania według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały nr......./..../10 .Rady Miejskiej w Bisztynku w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
zleconego.
2. Sprawozdania częściowe będą składane w następujących terminach
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na
formularzu zgodnym z załącznikiem nr 4, o którym mowa w ust.1.
4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie by przedstawił
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. W przypadku nie przedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, Zleceniodawca wzywa
pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem
kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.
§ 11. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 2, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać
w terminie , o którym mowa w § 3. ust. 1 . (termin końcowy wykonania zadania).
2. Środki finansowe niewykorzystane do terminu, o którym mowa w ust.1 Zleceniobiorca jest zobowiązany
zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od dnia
wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr
.................................................................................
§ 12. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących
z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
§ 13. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot
środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.
a) sprawozdanie częściowe za okres .......................... do ...........
(okres sprawozdawczy) (termin)
b) sprawozdanie częściowe za okres ......................... do ...........
(okres sprawozdawczy) (termin)
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 13 / 19
.................................................................................
§ 12. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących
z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
§ 13. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot
środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.
§ 14. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
§ 15. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym
mowa w § 10 ust. 3.
§ 16. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 1 7 . Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialnoś ć wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zadania.
§ 18. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające
z przepisów prawa, w szczególności uchwały powołanej w § 1 ust. 1.
§ 1 9 . Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego.
§ 20. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz.dla
Zleceniobiorcy , 2 egz. dla Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca: Zleceniodawca
*Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:
a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu
rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego
niniejsza umowa,
d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie
doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 14 / 19
Zleceniobiorca: Zleceniodawca
*Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:
1)oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Uchwały
Nr...../..../10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia ................2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.
2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,*
3) zaktualizowany kosztorys,*
4) oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu
podpisania umowy.
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)
z wykonania zadania publicznego
..........................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ............................... do ....................................,
określonego w umowie nr ..................................................................................................................,
zawartej w dniu ........................................, pomiędzy
Gminą Bisztynek
a..........................................................................................................
(nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Data złożenia sprawozdania: ..............................
C ZĘ Ś Ć I . S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 25 lutego 2010 r.
1) Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?
2) Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 15 / 19
podpisania umowy.
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)
z wykonania zadania publicznego
..........................................................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ............................... do ....................................,
określonego w umowie nr ..................................................................................................................,
zawartej w dniu ........................................, pomiędzy
Gminą Bisztynek
a..........................................................................................................
(nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Data złożenia sprawozdania: ..............................
C ZĘ Ś Ć I . S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E
C ZĘ Ś Ć I I . S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W Y D A T K Ó W
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/136/10
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 25 lutego 2010 r.
1) Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?
2) Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)
3) Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które
były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).
1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 16 / 19
C ZĘ Ś Ć I I . S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W Y D A T K Ó W
1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
2) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3) Zestawienie faktur (rachunków)3)
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 17 / 19
C ZĘ Ś Ć I I I . D O D A T K O W E I N F O R M A C J E
.........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Załączniki:4)
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
Oświadczam(-my), że:
1)od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki
organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały
dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
......................................................................................................................................................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
...............................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
Poświadczenie złożenia sprawozdania
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3) Zestawienie faktur (rachunków)3)
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 18 / 19
......................................................................................................................................................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
...............................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
Poświadczenie złożenia sprawozdania
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
*Niepotrzebne skreślić.
POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na
adres organu zlecającego.
1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie,
która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań,
zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu
do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze
środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość
wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki
organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków
wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju
opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń
finansowych organizacji. W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków)
dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć
tabelę "Zestawienie faktur (rachunków)" - punkt II.3 - poprzez dodanie kolumny "z tego finansowanych ze środków
własnych". Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte
przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki
prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów
przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
ID: TSIGR-PHUMC-EELDC-QGMDR-OTWOZ. Podpisany. Strona 19 / 19

Załączniki

  • U_XVIII-136-10 (PDF, 466.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-02 10:26:32 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do
    sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz
    sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-02 10:24:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:28:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony