ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/133/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/133/09

Szczegóły informacji

XXVII/133/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 25 pozycja 581, opublikowano dnia: 2010-03-04

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2010 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”„d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Treść:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.576.502,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 14.775.993,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9.800.509,41 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.073.905,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.073.110,56 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.000.794,70 zł.
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 7.967.794,70 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.583.254,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 502.597,15 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.899.243,98 zł, rozchody w wysokości 6.401.841,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł ;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5.500.000,00 zł ;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 65.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 167.666,80 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 167.666,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania,
2) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku ,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 2.041.515,90 zł, koszty – 2.044.562,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 48.000,00 zł,
2) wydatki - 29.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 24.100,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 900,00 zł i przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

  • U_XVII-133-09 (PDF, 65.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-02 09:36:36 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2010 r.
  • Z_XVII-133-09 (PDF, 754.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-02 09:38:20 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 | w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-02 09:35:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-27 10:53:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-27 10:53:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony