ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-11 12:32:25 przez Ewa Prościńska

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
Burmistrza Bisztynka
z dnia 11 maja 2022r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie
 
  Na podstawie art. 63 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2021r. poz. 1082 z późn. zm.), oraz §1 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 11 sierpnia 2017 r. w  sprawie regulaminu konkursu na  stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2021r. poz. 1428) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłaszam konkurs na  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie, Grzęda 31A, 11-230 Bisztynek.
2. Powierzenie stanowiska dla wyłonionego kandydata nastąpi na okres 1 roku tj. do 31.08.2023r. w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Grzędzie.
 
§ 2.
Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Regulamin konkursu oraz tryb pracy Komisji Konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428).
 
§ 4.
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Bisztynek,
2) stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bisztynku,
3) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bisztynku, 11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki 2.
 
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Bisztynka.
 
§6.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2022
Burmistrza Bisztynka
z dnia 11 maja 2022r.
 
 
Burmistrz Bisztynka
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzie
 
 1. Organ prowadzący:
Gmina Bisztynek
 1. Nazwa i adres placówki:
Szkoła Podstawowa im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie, Grzęda 31A, 11-230 Bisztynek.
 1. Wymagania wobec kandydatów:
1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2021r. poz. 1449),zwanym dalej rozporządzeniem tj.:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
b) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał:
- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 oraz z 2021r. poz.4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz. 478 i 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289);
k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2). Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
b) spełnia wymagania określone w ppkt 1 od lit. b do lit. k.
3). Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymagania określone w ppkt. 1 lit. b, e, f, h, j, k,
4). Do konkursu może przystąpić również:
a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
b) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ust. 1 pkt 4 lit. a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty,
w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
c) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019r., poz.263)
– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
IV. Informacja o wymaganych dokumentach:
Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2021r., poz. 1428.) muszą zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Grzędzie;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3.  oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. w przypadku cudzoziemca poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289);
11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 2141 oraz z 2021r., poz.255 i 464) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. ;
12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13.poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14.w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 oraz z 2021r. poz. 4) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz.478 i 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017r., poz 2183 z późn. zm.);
15.oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16.ponadto kandydat winien dołączyć klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
1.Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczeń.
2.Na żądanie Burmistrza Bisztynka kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
3.Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie” w terminie do dnia 26 maja 2022r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek.
4.O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
5.Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
VI. Informacje o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego:
 1.  Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzie przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Bisztynka.
 2.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3.  Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
  w Bisztynku tel. 89 521-64 -06.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do ogłoszenia
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
            Wyrażam zgodę na przetwarzania przez Administratora danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach,
 
                                  ..................................................                 
                                                                                                                                                                                                         (data i czytelny podpis)
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administratorem danych jest Gmina Bisztynek z siedzibą przy ul. Kościuszki 2,
11-230 Bisztynek, reprezentowana przez Burmistrza Bisztynka.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Marcin Konieczny, Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/5.
  Kontakt: 533-327-046 mail:
w zastępstwie do 31.07.2022r. Krzysztof Semerak
 1. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzie.
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, przez Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek.
 3. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony