ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/121/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2018 r. do 31 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, pokój nr 8, w godzinach od 900 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek o godzinie 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Burmistrza Bisztynka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bisztynka.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Hołowieszko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Hołowieszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-14 11:21:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-14 11:21:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14 11:21:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji