ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Bisztynka

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-24 14:53:27 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) ponownie zawiadamia, że:
 Dnia 28.01.2015 r. na wniosek Pana Marka Romanowskiego, Wozławki 89;
11-230 Bisztynek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Kokoszewo, gm. Bisztynek, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 4/24; 4/25; 4/26 obręb Kokoszewo, gm. Bisztynek”
w związku powyższym oraz zakwalifikowaniem niniejszego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie § 3 ust. 1  pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie  określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
Burmistrz Bisztynka postanowieniem znak: GG.6220.1.2015 z dnia 02.03.2015 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (postanowienie znak: WOOŚ.4240.48.2015.MGu 19.02.2015 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach (Opinia Sanitarna znak: ZNS.4083.3.2015.ZK z dnia 25.02.2015 r.);
Burmistrz Bisztynka postanowieniem znak: GG.6220.1.2015 z dnia 03.03.2015 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę pełnego zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko;
Po przedłożeniu przez Wnioskodawcę pełnego zakresu raportu Burmistrz Bisztynka postanowieniem znak: GG.6220.1.2015 z dnia 27.08.2015 r. podjął zawieszone postępowanie;
W związku z powyższym Burmistrz Bisztynka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;
Opinią sanitarną znak: ZNS.4083.3.2015.ZK z dnia 08.10.2015 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz postanowieniem znak: WOOŚ.4242.95.2015.AB.8 z dnia 14 marca 2016 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, uzgodniono warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
 Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Kokoszewo, gm. Bisztynek, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 4/24; 4/25; 4/26 obręb Kokoszewo, gm. Bisztynek”, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia Burmistrz Bisztynka, będący organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 24.03.2016 r. do 18.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, pok. Nr 2 w godz. 7.15 – 15.15.
Jednocześnie informuję, że w terminie 14.04.2016 r.. w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek o godz. 15.30 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony